Zgłoś się na staż parlamentarny w Polsce!

Ambasada RP w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Termin składania dokumentów upływa 30 grudnia 2016 r.

zw.lt
Zgłoś się na staż parlamentarny w Polsce!

Fot. Archiwum

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Gruzji, Litwy, Węgier, Rumunii, Łotwy, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski.

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem tego typu doświadczeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują na okres trwania stażu status stażysty – gościa Uniwersytetu Warszawskiego i mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych maksymalnie dwóch dowolnie wybranych kierunków. W uzupełnieniu biorą udział w otwartym programie naukowym i dydaktycznym uczelni. Ponadto uczestniczą w programach edukacyjnych, spotkaniach i odczytach organizowanych m.in. przez uczelnie warszawskie oraz inne organizacje i instytucje promujące kulturę i naukę, jak również zajmujące się doskonaleniem znajomości języka polskiego.

Głównym celem programu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem demokracji w Polsce, a Sejm jest główną agorą, gdzie odbywa się debata publiczna. Program służy kształtowaniu wiedzy o polityce, tradycji, historii i kulturze Polski.

Warunki przyjęcia: posiadanie obywatelstwa litewskiego; studia wyższe potwierdzone dyplomem; bardzo dobra znajomość języka polskiego; wiek – maksymalnie 30 lat.

Program jest realizowany w okresie od 10 kwietnia do 7 lipca 2017 r.

Wymagane dokumenty

W języku polskim: podanie (do pobrania), kwestionariusz osobowy (do pobrania), potwierdzenie dobrej znajomości języka polskiego, życiorys, list polecający, zaświadczenie lekarskie.

Ksero oryginału: dowodu tożsamości, dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Załączniki: dwa zdjęcia paszportowe.

Komplet dokumentów należy wysłać na adres: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ul. Smėlio 20A, LT-10323, Wilno.

Termin składania kompletu dokumentów upływa z dn. 30 grudnia 2016 r. Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest Dorota Lewko, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Wilnie e-mail: Dorota.Lewko@msz.gov.pl

Program jest realizowany przez Kancelarię Sejmu wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzymują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

Ulotka informacyjna (do pobrania)

PODCASTY I GALERIE