Wojsko do samorządu: Nawet w obliczu stanu wojennego musicie normalnie funkcjonować

W czwartek, 21 stycznia w Sali Posiedzeń Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego przedstawiciele 8 Korpusu Okręgu Wielkiej Walki Sił Ochotniczych Ochrony Kraju na czele z generałem lejtnantem Renatasem Spėčiusem spotkali się z przedstawicielami służb samorządowych i reprezentantami rejonowych gmin. Celem spotkania było wypracowanie programu wspólnych działań wojska i jednostek administracji samorządu na wypadek ogłoszenia w kraju stanu nadzwyczajnego, lub stanu wojennego.

zw.lt
Wojsko do samorządu: Nawet w obliczu stanu wojennego musicie normalnie funkcjonować

Fot. vrsa

Przypomnijmy, że stan nadzwyczajny jest to szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń (powodzi, pożarów, katastrof ekologicznych, trzęsień ziemi, posuchy i inn), jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające.

Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy przez Sejm, lub Prezydenta Republiki Litewskiej, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. Decyzje podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

Natomiast stan wojenny ogłasza Sejm Republiki Litewskiej. Stan wojenny polega na przejęciu administracji kraju przez wojsko. Stan wojenny może być wprowadzony w celu zachowania porządku publicznego w obliczu wojny na terenie danego kraju. Dla koordynowania działań między wojskiem a samorządami Prezydent kraju z władz wojskowych państwa wyznacza Komendanta wojennego.

Różnica między tymi stanami polega na tym, że w obliczu stanu nadzwyczajnego państwo stawia czoła problemom wewnętrznym kraju, zaś podczas stanu wojennego – kraj walczy z zagrożeniem od zewnątrz.

– Pamiętajmy jednak, że żaden stan wojenny nie zwalnia samorządy od pełnienia wyznaczonych mu przez ustawodawstwo funkcji – twierdził Spėčius.

A są to, m. in. – funkcja porządkowa – samorząd jest zobowiązany do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji, funkcja administracyjna – samorząd jest zobowiązany zarządzać swą jednostką terytorialną za pomocą aparatu administracyjnego, funkcja gospodarczo-organizacyjna – samorząd jest zobowiązany zarządzać gospodarką i finansami swej jednostki terytorialnej, funkcja socjalna – samorząd jest zobowiązany zapewnić swoim obywatelom minimum środków do życia, funkcja kulturalno-oświatowa – samorząd jest zobowiązany zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwój intelektualny obywateli.

– Jest to niezmiernie trudno w obliczu stanu nadzwyczajnego, czy też wojennego.

Szczególnie jest to ważne w stanie wojny, kiedy panika wśród cywilnej ludności może doprowadzić do tragicznych skutków. – Tu jest ważne, by władze samorządowe, policja, strażacy czyniły wszelkie starania, by popłoch i strach nie wstąpiły w ludność cywilną – podkreślił gość z Ministerstwa Ochrony Kraju. Dodał, że ogromne znaczenie w tej sytuacji ma organiczna współpraca władz samorządu z wyznaczonym na tym terenie Komendantem wojennym i wojskiem.

W zakończenie uczestnicy ćwiczeń teoretycznych umodelowali kilka sytuacji ekstremalnych powstałych po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego lub wojennego i rozpatrzyli ewentualne rozstrzygnięcia wynikłych problemów.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu wileńskiego vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE