Wiosną ruszają zapisy do wileńskich szkół

Rodzice, którzy chcą oddać dziecko do pierwszej klasy, już teraz powinni się zastanowić nad wyborem szkoły. 1 marca ruszy elektroniczna rejestracja do stołecznych szkół ogólnokształcących. E-podania można będzie składać do 31 maja.

Anna Pieszko
Wiosną ruszają zapisy do wileńskich szkół

Fot. Joanna Bożerodska

Niewątpliwie wybierając szkołę dla dziecka, należy się kierować wyłącznie jego dobrem. To jest decyzja dotycząca przyszłości dziecka, jego samoświadomości, również samopoczucia. Zwłaszcza w klasach początkowych, I–IV, jest niezwykle ważne, w jakim języku będzie prowadzone nauczanie. W obcym środowisku językowym dziecko odczuwa dodatkowy stres, czuje się niedowartościowane, wyobcowane, zepchnięte na margines. Zdaniem psychologów dla dobra dziecka lepsze jest rozpoczynanie nauki w języku ojczystym, w komfortowym dla niego środowisku, które ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju, samostanowienia, zdobywania wiary we własne siły, samoakceptacji – mówi Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Jest trochę czasu na przemyślany wybór szkoły

Samo złożenie podania do szkoły jest proste i wygodne – wystarczy poprzez bankowość elektroniczną lub inny portal zarejestrować się na https://svietimas.vilnius.lt. i wypełnić wniosek.

Jeżeli szkoła prowadzi przyjmowanie uczniów na zasadzie konkursu albo realizuje specjalistyczne programy edukacyjne (np. inżynieryjne, sportowe) lub elementy systemu pedagogicznego – podania muszą być złożone wcześniej, do 31 marca. Rodzice nie muszą się spieszyć ze złożeniem wniosku, ponieważ data złożenia podania nie będzie miała wpływu na pierwszeństwo przyjęcia do szkoły. Toteż w tym czasie warto rozważyć różne warianty szkół prezentowane na stronie https://maps.vilnius.lt.

Wnioski drogą elektroniczną powinni wysłać rodzice przyszłych pierwszoklasistów, uczniów zmieniających szkoły, wychodzących z progimnazjów do gimnazjów oraz przybyłych do stolicy. Uczniowie, którzy przechodzą na następny, wyższy poziom nauczania – do klasy V, IX (I gimnazjalnej) lub III gimnazjalnej klasy w tej samej szkole – składają podanie pisemne na ręce dyrektora.

We wniosku rodzice mogą wymienić trzy wybrane placówki, w tym obowiązkowo jedną, która jest przypisana do miejsca zameldowania dziecka. Rejonizację szkół można sprawdzić na http://maps.vilnius.lt. Rodzice mogą też wskazać dwie inne szkoły, do których chcieliby posłać dziecko. Szkoły należy wymienić w kolejności priorytetowej, na pierwszym miejscu wskazując tę placówkę, na której rodzicom najbardziej zależy – nie musi to być ta najbliższa miejscu zameldowania. Jeżeli w formularzu nie wskaże się szkoły przypisanej, system nie pozwoli na złożenie podania.

Jak odbywa się rekrutacja uczniów?

Wypełnione e-podania zostaną automatycznie przekazane do szkół. Jeżeli placówki nie będą w stanie przyjąć wszystkich chętnych, będą się kierowały kryteriami zatwierdzonymi przez stołeczną radę samorządową.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: sieroty, dzieci o specjalnych potrzebach, dzieci z rodzin wielodzietnych, bliźnięta oraz dzieci, które mieszkają na przypisanym do szkoły obszarze od dwóch i więcej lat. Poza kolejką będą przyjmowane dzieci reemigrantów oraz dzieci pracowników korpusu dyplomatycznego.

Mimo że nie składa się papierowych wniosków, rodzice, którzy nie mają możliwości wypełnienia podania drogą elektroniczną w domu, będą mogli to uczynić w dowolnej ze stołecznych szkół. Tu będą mogli wypełnić e-podanie, muszą jedynie zadbać o dostęp do bankowości elektronicznej.

Wstępne listy przyjęć do szkół zostaną opublikowane na początku czerwca. O przyjęciu do szkoły rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną, zobaczą też informację w systemie e-rejestracji. Umowę ze szkołą rodzice będą musieli podpisać do 31 sierpnia.

Jedną z nowości podczas przyjmowania do szkół jest możliwość zaznaczenia w podaniu, czy uczeń klasy początkowej chce uczęszczać do szkoły całodziennej. Skorygowano również punkt dotyczący przyjęcia uczniów o potrzebach specjalnych do szkoły będącej najbliżej miejsca zameldowania i dostosowującej program kształcenia do potrzeb tych uczniów.

Znalazło się też nowe kryterium pierwszeństwa: poza kolejką będą przyjmowane dzieci adoptowane, czyli dzieci mające opiekunów prawnych, jeżeli miejsce zameldowania opiekunów jest przypisane do wybranej szkoły.

Na mapie rekrutacji nowe polskojęzyczne gimnazjum

Do grupy szkół ogólnokształcących, w których nauczanie prowadzi się od klasy pierwszej do dwunastej, dołączyło w tym roku szkolnym Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. W ostatnich dwóch latach szkoła notowała 20-procentowy wzrost liczby uczniów, spodziewa się go również w nadchodzącym roku szkolnym.

– Nasza szkoła, jeszcze mając status szkoły średniej, prowadziła nauczanie z ukierunkowaniem na rozwijanie cech przedsiębiorczości u uczniów. Gdy pojawiła się możliwość zostania tzw. długim gimnazjum, obraliśmy kształcenie o kierunku innowacyjnej przedsiębiorczości. Kształcimy też różne kompetencje, otwartość na świat, chęć poznawania, które są ważne nie tylko dla przedsiębiorców. Dzisiaj każdy powinien nabyć umiejętności publicznego przemawiania czy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych – przydaje się to w wielu zawodach – zaznacza Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

W ogólnolitewskich rankingach szkoły z polskim językiem nauczania wypadają dobrze. W ostatnich latach takie rankingi przeprowadza pismo „Reitingai”, które na podstawie wyników matury pozycjonuje pięćdziesiątkę najlepszych szkół spośród 360 działających na Litwie. Do 50 najlepszych szkół na Litwie trafiły również gimnazja z polskim językiem nauczania.

– To bardzo dobry wynik. 50 najlepszych szkół stanowi siódmą część ogółu placówek ogólnokształcących na Litwie. I w tej pięćdziesiątce znalazła się niemal połowa (dokładnie 17) polskich gimnazjów z 37 funkcjonujących na Litwie – cieszy się Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej.

***

W Wilnie działa 11 szkół z polskim językiem nauczania. Są to: Progimnazjum im. Jana Pawła (klasy I–VIII), Gimnazjum im. Jana Pawła II (IX–XII), Szkoła Podstawowa na Lipówce (I–X), Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej (I–X), Szkoła „Lazdynai” (I–X), Gimnazjum im. S. Konarskiego (I–XII), Gimnazjum im. W. Syrokomli (I–XII), Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego (I–XII), Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela (I–XII), Liceum im. A. Mickiewicza (I–XII), Gimnazjum w Grzegorzewie (I–XII).

Nauczanie początkowe w klasach od I do IV prowadzą też Szkoła-Przedszkole „Źródełko”, Szkoła-Przedszkole „Wilia” i Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze”.

PODCASTY I GALERIE