Wilno zaprasza pracodawców do zatrudniania większej liczby osób – przetarg na dotacje

Od czterech lat miasto stołeczne zachęca pracodawców do udziału w programie mającym na celu zatrudnienie większej liczby mieszkańców Wilna. Uczestnicząc w programie pracodawcy mogą otrzymać nawet 45 tys. euro dotacji. Program realizowany jest do 30 listopada br.

vilnius.lt
Wilno zaprasza pracodawców do zatrudniania większej liczby osób – przetarg na dotacje

Fot. You X Ventures/Unsplash

Pracodawców zaprasza się do udziału w programie poprzez zatrudnianie mieszkańców Wilna zarejestrowanych w urzędzie pracy i spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: młodzież, byli wychowankowie rodzin zastępczych i osoby poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby powracające z miejsc odbywania kary pozbawienia wolności, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby uzależnione od narkotyków, ofiary handlu ludźmi, które powróciły na stałe na Litwę, więźniowie polityczni, deportowani, osoby narażone na ryzyko społeczne oraz osoby powyżej 40 roku życia.

Do udziału w konkursie zapraszane są wileńskie przedsiębiorstwa miejskie, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundusze charytatywne i pomocowe, a także instytucje budżetowe i publiczne, w zarządzaniu którymi uczestniczy Zarząd Miejski, a także starostwa, oraz firmy działające w stolicy.

Pracodawcy chcący wziąć udział w programie muszą złożyć wniosek wraz z załącznikami do 17 sierpnia. do godz. 15:00.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wilna, po naciśnięciu nr 6 na terminalu systemu zarządzania kolejkami.

Materiały przekazane przez pracodawców powinny być odpowiednio zszyte, ponumerowane i zatwierdzone na ostatniej kartce (ze wskazaniem liczby arkuszy) podpisem i pieczęcią pracodawcy lub osoby upoważnionej. Dokumenty należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy napisać „Program wzmocnienia zatrudnienia gminy miasta Wilna” (lit. Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa) oraz nazwę firmy (instytucji) dostarczającej dokumenty.

Za poprawność danych podanych w zgłoszeniu odpowiada pracodawca.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy metodycznej kontaktować się można z Główną Specjalistką Departamentu Pomocy Społecznej Jūratė Kristiną Kasinskienė za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], tel. 8 5 211 2357 oraz Jovitą Germanovič e-mail [email protected]  tel. 85 211 2290.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są do pobrania tutaj.

PODCASTY I GALERIE