Większa pomoc dla najbardziej potrzebujących w rejonie wileńskim

Władze Samorządu Rejonu Wileńskiego rozszerzyły wachlarz świadczeń socjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców tego rejonu – informuje samorządowa administracja.

zw.lt
Większa pomoc dla najbardziej potrzebujących w rejonie wileńskim

Fot. Joanna Bożerodska

Pomoc będzie skierowana do osób zameldowanych na terytorium rejonu wileńskiego, wynajmujących lokale w rejonie wileńskim, bądź nieposiadających miejsca zamieszkania, ale faktycznie mieszkających na terenie samorządu.

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymywać świadczenie pieniężne, muszą się zwrócić do gminy zgodnie z zadeklarowanym faktycznym miejscem zamieszkania.

Zasiłki jednorazowe, celowe, warunkowe i okresowe będą przydzielane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub osobom samotnym, które wyczerpały inne możliwości i rodzaje otrzymywania dochodów.

Zasiłek jednorazowy – jest wypłacany nie częściej niż raz do roku osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, a średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 244 euro miesięcznie, dla osoby mieszkającej samotnej – 95 euro.

Zasiłek jednorazowy może być przyznany, a dochód nie podlega ocenie w następujących przypadkach:
• kiedy osoba osiąga wiek 100 lat, jest przyznawany jednorazowy zasiłek w wysokości 114 euro;
• gdy w rodzinie urodziły się bliźnięta, jest przyznawany jednorazowy zasiłek w wysokości 190 euro, gdy jednocześnie rodzi się więcej dzieci, za każde dziecko dodaje się 38 euro;
• w przypadku osoby, która znajdowała się w zakładzie karnym bądź areszcie,gdy zwraca się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia zwolnienia, wypłaca się 38 euro.

Zasiłek celowy przyznaje się osobie tylko w przypadku niezbędnej pomocy społecznej: opłacenie posiłków dla dzieci w ośrodkach opieki dziennej; obozy letnie dla dzieci i in. Celowy zasiłek jest przyznawany, gdy średni dochód jednego z członków rodziny lub na osobę samotną nie przekracza 305 euro miesięcznie.

Zasiłek okresowy przyznawany jest jako dodatkowe wsparcie dla osób z powodu wykluczenia społecznego. Jest wypłacany maksymalnie przez 3 miesiące rocznie osobie, której dochody są niewystarczające, aby zaspokoić jej minimalne potrzeby. Całkowita kwota zasiłków okresowych przyznawanych osobie rocznie nie może przekroczyć 380 euro.

Zasiłek warunkowy przyznawany jest jako zachęta do rozwiązywania pewnych problemów zatrudnienia, zdrowia, edukacji itp. Zasiłek jest wypłacany tylko na wniosek Komisji ds. Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej i zgodnie z rozporządzeniem dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdy średni dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotną nie przekracza 305 euro miesięcznie. W każdym konkretnym przypadku wielkość zasiłku warunkowego ustala Komisja ds. Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę wniosek lokalnej gminy wnioskodawcy, ale nie więcej niż 380 euro i nie więcej niż raz do roku.

PODCASTY I GALERIE