VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”

8-10 września 2022 roku na Uniwersytecie Wileńskim, na Wydziale Filologicznym odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym” Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość” IV Międzynarodowe warsztaty lingwistyki kulturowej.

zw.lt
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”

fot. domena publiczna

Komisja Socjolingwistyki afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów skupia językoznawców zajmujących się badaniami relacji język – społeczeństwo – kultura. Obecnie liczy 58 członków, reprezentujących ośrodki naukowe z 14 krajów: Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Macedonii Płn., Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy. Funkcję przewodniczącej Komisji Socjolingwistyki pełni od 2008 r. prof. dr hab. Halina Kurek z Wydziału Polonistyki UJ, kierownik Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. 

W tematyce tego przedsięwzięcia odwołujemy się do pojęcia pogranicza, aby pokazać złożoność rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje współcześnie Słowiańszczyzna. Zmiany geopolityczne w ostatniej dekadzie XX wieku ukształtowały nowe pogranicza terytorialne w Europie, rzutowały także na sytuację socjolingwistyczną poszczególnych języków słowiańskich. Na przełomie XX i XXI wieku rewolucja technologiczna przyśpieszyła globalizację wzorców komunikacyjnych, doprowadziła do powstania nowych mediów, nowych gatunków i form językowych. Wskutek procesów globalizacyjnych systemy języków słowiańskich ewoluują przede wszystkim pod wpływem języka angielskiego. Nieograniczony przepływ idei i wzorów oraz homogenizacja kulturowa nie doprowadziły jednak do zaniku tradycyjnie rozumianych pograniczy etnicznych i językowych – wielojęzyczność, wielokulturowość i lokalność zyskały nowy wymiar, między innymi dzięki obecności w świecie wirtualnym. 

W analizie zjawisk zachodzących na przełomie wieków w językach słowiańskich termin pogranicze może oznaczać zarówno stan lub obszar przejściowy, jak I wskazywać na hybrydowość odmian języka, sposobów komunikacji itp. Proponujemy szerokie ujęcie tej tematyki w wystąpieniach konferencyjnych. Chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia: 

 • pogranicza językowe, terytorialne, religijne
 • kontakty językowo-kulturowe w ramach wspólnoty słowiańskiej
 • kontakty języków i kultur słowiańskich i niesłowiańskich
 • język standardowy a dialekt, regiolekt, socjolekt
 • język wsi – język miasta
 • tożsamość w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym
 • wartości ukształtowane na pograniczu
 • koncepty narodowe, etniczne, ludowe
 • kulturemy polskie, litewskie, europejskie
 • komunikacja na pograniczu świata „realnego” i rzeczywistości wirtualnej
 • globalizacja vs. glokalizacja w języku i komunikacji
 • oficjalność i nieoficjalność w języku, dyskurs prywatny a dyskurs publiczny
 • wiedza naukowa a wiedza potoczna zakrzepła w języku.

Rozmowy i dyskusje o zagadnieniach dotyczących różnego rodzaju pograniczy na skalę europejską przybliży nam przeszłość, ukaże transformację niektórych zjawisk społecznych oraz ujawni ich związek ze współczesnością. Wykorzystanie różnych form i przejawów kultury w tego typu badaniach pozwoli nie tylko na analizę już wytypowanych grup wartości, ale też wykrycie nowych, ich interpretację w kontekście konceptosfery polskiej, litewskiej i europejskiej. 

Konferencja będzie też transmitowana on-line. Więcej o konferencji:
http://www.sociolingvistika2022.flf.vu.lt/pl/pradzia-polski/

PODCASTY I GALERIE