Staże parlamentarne w Polsce życiową przygodą! Obejrzyj filmik i zgłoś się!

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Gruzji, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski.

zw.lt

Fot. Archiwum

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem tego typu doświadczeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Stwarza to wyjątkową okazję do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują podbudowę teoretyczną poznawanych zagadnień, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym innego kraju. Ponadto program służy przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii Polski.

Warunki przyjęcia: posiadanie obywatelstwa litewskiego; studia wyższe potwierdzone dyplomem; bardzo dobra znajomość języka polskiego; wiek – maksymalnie 30 lat.
Program jest realizowany w okresie od 11 kwietnia do 8 lipca 2016 r.

Wymagane dokumenty

W języku polskim: podanie (do pobrania), kwestionariusz osobowy (do pobrania), potwierdzenie dobrej znajomości języka polskiego, życiorys, list polecający, zaświadczenie lekarskie.

Ksero oryginału: dowodu tożsamości, dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Załączniki: dwa zdjęcia paszportowe.

Komplet dokumentów należy wysłać na adres: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ul. Smėlio 20A, LT-10323, Wilno.

Termin składania kompletu dokumentów upływa z dn. 30 listopada 2015 r. Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest ekspert Ambasady RP w Wilnie Pani Małgorzata Mozyro, e-mail: malgorzata.mozyro@msz.gov.pl.

Program jest realizowany przez Kancelarię Sejmu wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Uczestnikom programu jest przyznawane ze środków Kancelarii Sejmu stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto stypendyści otrzymują zakwaterowanie, jednorazowo (w formie ryczałtu) zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej