„Staramy się wybierać osoby, które przysłużą się do relacji polsko-litewskich”. Staże parlamentarne w Sejmie RP

Co roku poziom kandydatów aplikujących na Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest wyższy – jednogłośnie uznali członkowie komisji. W tym roku na staż zakwalifikowały się trzy osoby, w tym rodowity Litwin z Kowna.

Antoni Radczenko

,,Kandytów było 8 na 3 miejsca. Kandydatury były jak zwykle silne. Co roku mamy właściwie ten sam problem i duży dyskomfort, ponieważ jest duża grupa ludzi odnośnie których uważamy, że powinni też pojechać do Warszawy, a ilość miejsc mamy ograniczoną’’ –  powiedział podczas konferencji prasowej jeden z członków komisji poseł Tadeusz Aziewicz , przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.

Brak Białorusi

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych, organizowany w Kancelarii Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Sejmu od 2007 r. jest wzorowany na międzynarodowym programie praktyk parlamentarnych Niemieckiego Bundestagu i uczelni berlińskich. Do chwili obecnej odbyło się XI edycji, po dwie każdego roku i wzięło w nich udział prawie 100 stażystów z ponad 10 państw.

Stażyści byli z takich krajów jak Korea Południowa, Kazachstan, Kirgistan czy Mongolia, nota bene w Mongolii wiele osób zna język polski. Rekrutacja stażystów z tych krajów jest o tyle ważna, bo jednym z podstawowych celów projektów jest przyśpieszenie procesów demokratycznych w krajach postsowieckich oraz postkomunistycznych. Niestety nadal nie ma stażystów z Białorusi, ponieważ panujący tam reżim polityczny, może zastosować różne formy represji wobec uczestników stażów. „Bardzo nam zależy na Białorusi, jest to nasz najbliższy sąsiad. Niestety z różnych względów musimy zaczekać”- powiedział Michał Talaga-Sławoj, dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP. W konferncji wzięła udział też Marta Żurawek – specjalista Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP.

Znajomość języka polskiego

,,Podstawowym kryterium oceny jest znajomość języka polskiego, ponieważ stażysta będzie uczestniczył w pracach komisji sejmowych, w pracach parlamentu, więc musi się porozumiewać – to jest oczywiste. Ukończone studia wyższe, poza tym każdemu stażyście zadajemy pytania, jakie cele sobie stawia ubiegając się o staż, jak chce ten staż wykorzystać w swoim przyszłym życiu. Zbierając to wszystko razem dodajemy ogólne wrażenie, które pozostawiają poszczególni kandydaci. Staramy się wybrać takie osoby, odnośnie których sądzimy, że efekt ich obecności w Warszawie będzie największy i z punktu budowania relacji polsko-litewskich, i ich osobistego rozwoju’’ – poinformował T. Aziewicz

Program daje możliwość młodym obywatelom innych państw czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski. Głównym jego celem jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz życiem politycznym i publicznym Polski. Ponadto Program służy przybliżeniu stażystom kultury, tradycji i historii Polski.

Nie było pomyłki

,,Dotychczasowe doświadczenia są dobre, właściwie nie mieliśmy nigdy poczucia jakiejś pomyłki, jeżeli chodzi o osoby, które do tej pory uczestniczyły w stażach parlamentarnych. Przeciwnie – śledzę w większości ich rozwój osobisty, ich dalsze kariery i widzę, że efekty tych staży są. Osoby, które przyjeżdżały do nas nie tak dawno, jako stażyści, robią obecnie kariery w różnych instytucjach: samorządowych, parlamentarnych. Niektórzy próbują się rozwijać studiując w Polsce, pisząc doktoraty też o relacjach polsko-litewskich. Także widzę wartość dodaną, a sądzę, że w dłuższym horyzoncie będzie ona jeszcze większa’’ – zaznaczył T. Aziewicz.

Z dotychczasowego doświadczenia jest zadowolony również Michał Talaga-Sławoj. „Młodzież przyjeżdża z różnych stron i bardzo nas to cieszy. Daje to nam ogromną satysfakcję. Oni się ze sobą integrują i utrzymują kontakty nieformalne. Wczoraj absolwenci z Litwy mieli spotkanie. Wymieniali się doświadczeniem, bo nie wszyscy się znają” – podkreślił dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych

Staż trwa 3 miesiące i bierze w nim udział po maksymalnie 3 obywateli z każdego z państw. Co roku odbywają się dwie trzymiesięczne edycje, w których udział biorą obywatele różnych państw. Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Przewidziana jest także wizyta w okręgu wyborczym posła-patrona.

Stażysta z Kowna

W tym roku na staż zakwalifikowali się: Małgorzata Aleksandrowicz, Rima Janušauskaitė oraz Mindaugas Narkevičius.

,,W tym roku zgłosił się jeden mieszkaniec Kowna, który aplikuje już po raz drugi. Na początku nie uzyskał akceptacji, ponieważ nie najlepiej się porozumiewał po polsku, natomiast przez dwa lata zrobił ogromny progres ucząc się polskiego. Interesuje się Polską’’ – poseł Aziewicz.

Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzymują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC. Stażyści są traktowani, jako urzędnicy państwowi i nie mogą wygłaszać swoich poglądów politycznych

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej