Samorząd rejonu wileńskiego zaproponuje studentom stypendia

Dla mieszkających w rejonie wileńskim studentów kierunków oświatowych, socjalnych i kulturalnych Samorząd Rejonu Wileńskiego oferuje cały pakiet motywacyjny: stypendia w wysokości 250 euro miesięcznie, doświadczenie zawodowe i pracę w placówkach rejonu wileńskiego. Samorząd zakłada, że oferta ta pomoże pozyskać potrzebnych wysoko wykwalifikowanych specjalistów i zachęci mieszkańców do wybierania takich zawodów, których specjalistów szczególnie brakuje.

vrsa.lt
Samorząd rejonu wileńskiego zaproponuje studentom stypendia

W kraju coraz częściej mówi się o braku wykwalifikowanych specjalistów, a okalający stolicę rejon wileński nie jest wyjątkiem. Dlatego Samorząd analizuje i rozstrzyga problemy związane z brakiem specjalistów w dziedzinach oświaty, opieki socjalnej i kultury.

Na posiedzeniu Rady, które odbyło się dzisiaj, 26 sierpnia, jednogłośnie zatwierdzono zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść projekt pakietu motywacyjnego, który ma nie tylko zmniejszyć deficyt brakujących specjalistów, ale też zachęcić młodych mieszkańców rejonu wileńskiego do kontynuowania aktywności zawodowej na ziemi ojczystej.

„Niezmiernie się cieszę, że dzisiaj podjęliśmy kolejną korzystną decyzję, która ma zachęcić i zmotywować młodzież z rejonu wileńskiego do podjęcia studiów, a po ich zakończeniu – do przyczyniania się wiedzą i pracą do rozwoju dobrobytu swojej małej Ojczyzny. Wkrótce Komisja Stypendialna przeprowadzi szczegółową analizę najbardziej potrzebnych specjalistów, sporządzi listę priorytetowych zawodów i zaprosi studentów do składania wniosków i ubieganie się o stypendium” – z decyzji cieszy się mer M. Rekść, która jednocześnie podkreśla, że nie jest to jedyna zachęta, jaką oferuje Samorząd dla potencjalnych pracowników w rejonie wileńskim.

„Już czwarty rok nauczyciele i specjaliści ds. pomocy uczniom pracujący na Wileńszczyźnie dojeżdżają do pracy taniej, a od dziewięciu lat finansujemy studia dla studentów-rezydentów. Wkładamy wiele wysiłku w pozyskiwanie wykwalifikowanych specjalistów do pracy w rejonie, obserwujemy i reagujemy na zmiany na rynku.

Zwracam się do Was, droga młodzieży, studenci. Jesteście przyszłością naszego rejonu, więc po wybraniu swojej drogi zawodowej, ukończeniu studiów i zdobyciu zawodu zapraszam do dzielenia się wiedzą i osiągnięciami z ojczystym rejonem wileńskim” – zachęca mer M. Rekść.

Odtąd studenci, którzy zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, posiadają obywatelstwo Republiki Litewskiej oraz studiują na uniwersytetach i uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 250 euro/mies. Stypendium będzie wypłacane od dnia podpisania umowy dwustronnej za miesiące studiów i praktyki i będzie przelewane dwa razy w roku (po 1 marca i po 1 lipca) na konto studenta. Ten pakiet zachęt będzie finansowany przez Samorząd.

Listę priorytetowych zawodów w rejonie oraz liczbę przyznanych stypendiów opracuje Komisja Stypendialna, uwzględniając wyniki sondy przeprowadzonej w instytucjach i organizacjach działających na terenie rejonu, dane Urzędu Zatrudnienia oraz środki przewidziane w budżecie Samorządu. Lista będzie opracowywana corocznie i zatwierdzana przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego do 31 października.

Listy pretendentów oraz złożone dokumenty aplikacyjne zostaną rozpatrzone, a wniosek o przyznanie stypendium zostanie przedłożony Radzie Samorządu przez Komisję Stypendialną. Uchwały o przyznaniu i/lub anulowaniu stypendium podejmuje Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Po przyjęciu uchwały Rady dyrektor administracji i student podpisują dwustronną umowę, zgodnie z którą po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych w ciągu 2 miesięcy zobowiąże się do podjęcia pracy we wskazanej placówce rejonu wileńskiego, z którym podpisana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, z co najmniej jednym pełnoetatowym obciążeniem. Student będzie zobowiązany do wykonywania pracy w placówce wskazanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat.

Studenci, którzy spełniają określone kryteria, powinni złożyć w Samorządzie:

• wniosek w dowolnej formie o przyznanie stypendium;
• zaświadczenie o zadeklarowanym miejscu zamieszkania;
• list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zawodu, wizją przyszłej działalności, wyrażonym zamiarem kontynuowania działalności zawodowej w rejonie wileńskim;
• zaświadczenie z uczelni potwierdzające studia.

W przypadku wydalenia studenta z uczelni, przerwania lub zawieszenia studiów, wyjazdu na urlop naukowy, niewywiązania się z podpisanej umowy stypendium zostaje anulowane. W takich przypadkach student będzie musiał zwrócić wszystkie wydatki na jego naukę poniesione przez Samorząd.

W najbliższym czasie powołana zostanie Komisja Stypendialna, która po szczegółowej analizie opublikuje listę kierunków priorytetowych, a studenci zostaną zaproszeni do ubiegania się o stypendium. Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt oraz na portalu społecznościowym Facebook „Vilniaus rajono savivaldybė/Samorząd Rejonu Wileńskiego“.

Opis trybu przyznawania stypendium i umowę można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE