Rekrutacja na studia w Polsce już w kwietniu

W dniach od 4 do 12 kwietnia 2016 r. w Wydziale Konsularnym Ambasady będzie można składać dokumenty w ramach rekrutacji na podjęcie w Polsce studiów I stopnia ze stypendium Rządu RP w roku akademickim 2016/2017.

wilno.msz.gov.pl
Rekrutacja na studia w Polsce już w kwietniu

Fot. Joanna Bożerodska

Dokumenty, które należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP:

kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w 2 egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami); imię i nazwisko pisane jak w litewskim dokumencie tożsamości
oświadczenie (wypełnione i czytelnie podpisane); w przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez rodziców
wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku polskim)
zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden konkretny formularz) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka lub świadectwo urodzenia – przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organizacji polonijnej itp.
zgoda rodziców lub prawnych opiekunów – dotyczy tylko osób niepełnoletnich.

Szczegółowe informacje na stronie Ambasady RP w Wilnie http://wilno.msz.gov.pl/pl/p/wilno_lt_a_pl/aktualnosci/rekrutacja_na_studia_w_polsce_ze_stypendium_rzadu_rp

PODCASTY I GALERIE