Prezentacja książki „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”

Dzisiaj w wileńskim Muzeum Żydowskim im. Gaona odbyła się prezentacja książki „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”

zw.lt
Prezentacja książki „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”

Prezentacji towarzyszyła dyskusja dotycząca publikowanych dokumentów z udziałem redaktora naukowego tomu Piotra Długołęckiego (PISM), dyrektora Muzeum Żydowskim im. Gaona w Wilnie dr Simonasa Strelcovasa, badaczki z Uniwersytetu SWPS dr Olgi Barbasiewicz, badacza, pracownik Muzeum-Domu Sugihary dr Linas Venclauskas.

Dyskusję moderował dr Andrzej Pukszto, z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podkreśliła, że z dokumentów wynika, że polscy dyplomaci, często stawiani przed trudnymi wyborami i niechęcią krajów neutralnych i sprzymierzonych do przyjęcia Żydów, robili jednak wszystko, by uchronić ich przed tragicznym losem.

„Tom kreśli barwny obraz tego, że akcja pomocowa była systemową i jedną z najważniejszych polityk Rządu RP na uchodźstwie” – dodała Ambasador Doroszewska.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Tom Confronting the Holocaust. Documents on the Polish Government-in-Exile’s Policy Concerning Jews 1939–1945 jest publikacją towarzyszącą serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Stanowi on tłumaczenie zbioru zatytułowanego „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”, który ukazał się w 2021 r. w języku polskim. Niniejsza edycja zawiera wszystkie dokumenty, które ukazały się w wersji polskiej, również te, które są cytowane w przypisach. Różnice pomiędzy polską a angielską wersją dotyczą wstępu, zmodyfikowanego z myślą o anglojęzycznym czytelniku, zasad edycji oraz nieco większej liczy przypisów odredakcyjnych.

Publikowany zbiór zawiera 554 archiwalne dokumenty (jak i wiele innych cytowanych w przypisach), które ilustrują działania polskiego rządu na uchodźstwie wobec ludności żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej Prezentowane archiwalia ukazują systemowość i masowy charakter działań polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w sprawie pomocy i ratowania Żydów, podejmowanych we wszystkich fazach wojny. Przybliżają aktywność zarówno prezydenta, premiera, jak i poszczególnych ministerstw i urzędów, lecz przede wszystkim ukazują stałą pracę polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz przedstawicielstw pomocowych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Udokumentowane w tomie działania pozwalają na postawienie tezy, że polscy urzędnicy i dyplomaci zorganizowali jedną z największych akcji pomocy Żydom przeprowadzonych przez służby dyplomatyczne jakiegokolwiek kraju w czasie II wojny światowej. Ma to związek – co również oddają dokumenty – z wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazł się rząd polski na uchodźstwie. W Polsce mieszkała bowiem najliczniejsza grupa osób narodowości żydowskiej w Europie i w rezultacie to właśnie do polskich właz i placówek zwróciła się o pomoc największa grupa zagrożonych osób, a działania polskich urzędów były nieporównywalnie bardziej intensywne niż aktywność przedstawicielstw pozostałych państw alianckich i neutralnych.

Zamieszczone w tomie archiwalia obrazują całe spektrum podejmowanych starań, dokumentują zarówno działalność informacyjną (o sytuacji Żydów na terenach okupowanej Polski), propagandową (zmierzającą do mobilizowania społeczności międzynarodowej do przeciwdziałania Zagładzie) czy prawną (obliczoną na postawienie zarzutów karnych sprawcom zbrodni). Przede wszystkim ukazują jednak aktywność stricte pomocową, polegającą na znajdowaniu bezpiecznego schronienia czy umożliwianiu ewakuacji zagrożonym osobom. Wskazują przy tym, że szeroko zakrojony wysiłek pomocowy nie miał incydentalnego charakteru, lecz stanowił jeden z najważniejszych aspektów polityki rządu RP na uchodźstwie.

Zdecydowana większość zawartych w tomie dokumentów to materiały dotychczas niepublikowane. Podstawę źródłową tomu stanowią dokumenty przechowywane w dziesięciu krajowych i zagranicznych archiwach: Archiwum Akt Nowych, amerykańskie The National Archives at College Park, kalifornijski Instytut Hoovera, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, brytyjskie The National Archives, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, izraelski Yad Vashem, Polski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie oraz Archivum Helveto-Polonicum w szwajcarskim Fryburgu.

Tom opatrzony jest również wstępem oraz indeksem osobowym i rzeczowym ułatwiającymi odszukanie potrzebnych informacji.

Źródło: Muzeum Żydowskie im. Gaona, Ambasada RP w Wilnie

PODCASTY I GALERIE