Prawie 400 ofert wpłynęło do MSZ RP w ramach konkursu „polonijnego”

W konkursie MSZ RP na realizację zadania publicznego pt. „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” w grudniu tego roku wpłynęły 373 wnioski od 231 organizacji. Do rozdziału przeznaczono 60 milionów złotych.

msz.gov.pl
Prawie 400 ofert wpłynęło do MSZ RP w ramach konkursu „polonijnego”

Fot. MSZ

Wszystkie oferty zostaną najpierw ocenione pod kątem zgodności z formalnymi wymogami regulaminu konkursu. Drugi etap procedur, którego zakończenie przewidywane jest na połowę stycznia 2014 r., to merytoryczna ocena projektów. Do dofinansowania zostaną zarekomendowane oferty, które w wyniku tej dwustopniowej oceny uzyskają powyżej 60 proc. punktów. Publiczne ogłoszenie listy rankingowej podmiotów, które na swe przedsięwzięcia „polonijne” otrzymają dotację z budżetu państwa, nastąpi 17 lutego 2014 r.

Oceny dokona 57-osobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 12 departamentów i innych jednostek organizacyjnych MSZ oraz 20 ekspertów zewnętrznych reprezentujących instytucje i agendy ściśle współpracujące z polską diasporą bądź zajmujących się nią naukowo. Dokumenty regulujące zasady pracy komisji zostały opublikowane w portalu internetowym MSZ.

Po ogłoszeniu konkursu w październiku br. MSZ przeprowadziło otwarte spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, a także warsztaty szkoleniowe objaśniające zasady i ramy konkursu oraz proces właściwego sporządzania wniosków konkursowych. Zainteresowanie tymi spotkaniami było ogromne i udział w nich wzięło ponad 300 przedstawicieli sektora pozarządowego.

Konkurs dotacyjny na projekty z dziedziny współpracy z polską diasporą MSZ przeprowadza już po raz trzeci. W konkursach z lat 2012 i 2013 uczestniczyło ponad 600 podmiotów, a rozdzielono w nich granty o wartości ponad 100 milionów złotych.

PODCASTY I GALERIE