Poszukiwana osoba na stanowisko dyrektora DKP w Nowych Święcianach

Zarząd Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach" ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach na Litwie.

zw.lt
Poszukiwana osoba na stanowisko dyrektora DKP w Nowych Święcianach

Adres: ul. Święciańska 48, Nowe Święciany, rejon święciański.

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pok. 203, w godz. 9-16 pod ww. adresem w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach na Litwie”.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 15 grudnia 2016r., godz. 16.00.
Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Warunkiem koniecznym dla kandydata jest:
Wykształcenie wyższe.
Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym preferowany co najmniej dwuletni staż na stanowiskach kierowniczych.
Korzystanie z pełni praw publicznych.
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:
List motywacyjny.
Życiorys z opisem pracy zawodowej w tym szczegółowy opis za okres nieprzekraczający ostatnich 10 lat.
Oryginał lub odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Oryginały lub odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
Oryginały lub odpisy lub kopie świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony.
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Oświadczenie o posiadaniu co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej dwuletniego (jeżeli kandydat takie posiada) na stanowiskach kierowniczych

Przedstawioną przez kandydata w formie pisemnej, od 3 do 5 stron maszynopisu koncepcję funkcjonowania Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach oraz propozycję działań Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Świecianach w aspekcie całokształtu działalności na lata 2017 – 2020 i jego rozwoju.
Informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Zarządowi Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa w punktach 3, 4, 5 mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany będzie przedstawić Zarządowi Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od daty upływu terminu na składanie aplikacji na stanowisko Dyrektora Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie prowadzona przy osobistym udziale kandydatów, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia rozmów oraz ich kontynuowanie w dniach następnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
wiedza o zakresie działalności jednostek kultury i spółek prawa handlowego,
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
przedstawiona koncepcja funkcjonowania Domu Kultury Polskiej w Nowych Święcianach
zdolności menedżerskie kandydata w aspekcie jego dotychczasowych osiągnięć zawodowych.
ogólna wiedza o tradycjach i kulturze polskiej

Zarząd Fundacji „Dom Kultury Polskiej w Nowych Święcianach” może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Po zakończeniu postępowania Zarząd Fundacji niezwłocznie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania w zakresie dotyczącym kandydata.

PODCASTY I GALERIE