Posiedzenie Rady Miasta Wilna – większy budżet dla mniejszości, lepszy dostęp dla niepełnosprawnych oraz zmiany w opłatach za przedszkole

12 lutego Rada Samorządu Miasta Wilna zatwierdziła budżet na 2020 r., który w porównaniu z rokiem 2019 wzrośnie aż o 16%, tzn. będzie wynosił 790 mln. euro. Budżet został zatwierdzony z uzupełniającymi sugestiami i poprawkami, które przyjęto na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli gospodarki i finansów, przewodniczących komitetów, kierowników partii oraz administracji. Jedną z zatwierdzonych przez samorząd propozycjijest zwiększenie finansowania projektów mniejszości narodowych o 25 tys. euro. Cieszę się, że frakcjom politycznym oraz administracji samorządu udało się dojść do porozumienia i nadać priorytet sprawom mniejszości narodowych, zapewniając im większe dofinansowanie.

zw.lt
Posiedzenie Rady Miasta Wilna – większy budżet dla mniejszości, lepszy dostęp dla niepełnosprawnych oraz zmiany w opłatach za przedszkole

Na posiedzeniu Rady Samorządu wprowadzona została także zmiana dot. opłat za przedszkole – w reakcji na spostrzeżenia rodziców ustalono, że rodzice nie będą musieli uiszczać opłaty za posiłki, jeżeli ich dziecko choruje przez 3 lub więcej dni roboczych. Dotychczas rozporządzenie przewidywało, że opłata za posiłek jest obowiązkowaza pierwsze dwa dni nieobecności dziecka. Nowa reguła będzie miała zastosowanierównież w sytuacji, kiedy dziecko nie przyjdzie do przedszkola przez 3 lub więcej dni roboczych z przyczyn innych niż choroba, ale rodzice poinformująo tym instytucję.

Jeszcze jedna nie mniej istotna zmiana zatwierdzona przez Radę: tymczasowe podesty lub tarasy w przestrzeni publicznej będą musiały być instalowane w taki sposób, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że tymczasowymi letnimi kawiarniami i restauracjami będzie mogła cieszyć się o wiele większa część społeczeństwa.

Na sam koniec, przyjemny drobiazg. Na prośbę Radnej Samorządu Miasta Wilna zmieniona została tabliczka z jej imieniem i nazwiskiem w miejscu głosowania w sali samorządu. Jak przewiduje art. 3 Konwencji Ramowej: każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do takiej mniejszości.

Ewelina Dobrowolska

PODCASTY I GALERIE