Planuje się rekompensować kształcenie dzieci w prywatnych przedszkolach w rej. wileńskim

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego po przedłożeniu po raz pierwszy zaaprobowała propozycję rekompensowania uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prywatnych przedszkoli. Miesięczne rekompensata na dziecko wyniosłaby 120 euro.

vrsa.lt
Planuje się rekompensować kształcenie dzieci w prywatnych przedszkolach w rej. wileńskim

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który był inicjatorem projektu rekompensaty i przedłożył go Radzie do rozpatrzenia, zauważa, że ​​szybki wzrost liczby mieszkańców w rejonie napawa optymizmem, ale jednocześnie należy szukać środków zapewniających dorastającym tu dzieciom umożliwienie uczęszczania do przedszkoli.

„Dzięki tej decyzji, która po raz pierwszy zostanie zastosowana na terenie samorządu naszego rejonu, stworzymy warunki do zwiększenia dostępności edukacji dzieci w przedszkolach. Ponadto często zdarza się, że rodzice faktycznie mieszkający na terenie rejonu, muszą deklarować swoje miejsce zamieszkania w mieście Wilno, aby zapewnić swoim dzieciom miejsce w przedszkolu. W efekcie my jako samorząd, tracimy niemało dochodów, które moglibyśmy przeznaczyć na różne niezbędne inwestycje. Ta decyzja to jedno z wielu zaplanowanych przez nas działań, mających na celu poprawę i poszerzenie dostępności usług edukacyjnych w naszym rejonie” – ​​mówi mer R. Duchniewicz.

Z opisu procedury rekompensaty wynika, że ​​opłata za utrzymanie i opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w niepublicznych placówkach oświatowych, realizujących programy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, będzie wypłacana na te dzieci, których miejsce zamieszkania jednego z rodziców (opiekunów) jest zadeklarowane w rejonie wileńskim.

Rekompensaty obowiązywałyby już w pierwszej połowie przyszłego roku – od 1 marca.

W projekcie wskazano, że w przypadku ustalenia rekompensaty w wysokości 120 euro dla dzieci uczęszczających do prywatnych przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego nie ucierpiałby, a wręcz przeciwnie, wzrósłby, gdyż zostałyby stworzone warunki dla osób, którzy obecnie opiekują się w domu małymi dziećmi, aby oni byli aktywni zawodowo, swobodnie poruszali się na rynku pracy, tworząc w ten sposób wartość dodaną i płacąc podatki zarówno do budżetu państwa, jak i samorządu.

Według danych Agencji Państwowej w 2022 r. na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego mieszkało 4055 dzieci w wieku 2-5 lat. W 2022 r. w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie samorządu było 3260 miejsc. Tym samym zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną prawie 800 dzieci nie zostało zaspokojone.

„Dzieci, które nie zostaną objęte na czas opieką przedszkolną, pozbawiane są nie tylko właściwej edukacji, ale także niezbędnej dla ich wieku socjalizacji. A to zmniejsza ich szanse na osiągnięcie dobrych wyników w nauce już w wieku szkolnym. Bazując na dobrych doświadczeniach innych samorządów i zrozumieniu, że obecnie Samorząd Rejonu Wileńskiego nie jest w stanie zaspokoić potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej wszystkich mieszkających tu dzieci, logiczne byłoby zatwierdzenie procedury rekompensaty za uczęszczanie do niepaństwowych placówek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, przeznaczając ją zarówno na terenie naszego rejonu, jak i na rzecz przedszkoli działających w innych samorządach” – kontynuuje R. Duchniewicz.

W 2023 r. nie uwzględniono 300 wniosków o przyjęcie dzieci do państwowych placówek oświatowych. Szacuje się, że gdyby powyższe zadośćuczynienie miało zostać przyznane wszystkim tym dzieciom, kosztowałoby to budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego do 540 tys. euro rocznie.

Rada Samorządu ostatecznie w sprawie zatwierdzenia opisu procedury rekompensaty będzie głosować ponownie na etapie uchwalania. Oczekuje się, że zostanie to uczynione na następnym posiedzeniu, które odbędzie się we wrześniu.

Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina, że rada zatwierdziła już propozycję utworzenia nowej grupy wychowania przedszkolnego z litewskim językiem kształcenia w wydziale edukacji podstawowej w Ciechanowiszkach. Do tej grupy będą uczęszczać dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Obecnie trwa kosztująca ponad 3 mln euro budowa żłobka-przedszkola w Wielkiej Rzeszy. Zakończenie jej planowane jest na rok 2024. W nowym, nowoczesnym żłobku-przedszkolu planuje się utworzenie 8 grup wychowania przedszkolnego (w języku litewskim i polskim). Do przyszłej placówki oświatowej będzie mogło uczęszczać 125 dzieci.

PODCASTY I GALERIE