Oświadczenie Macierzy Szkolnej w sprawie „Lelewela”

Stowarzyszenie "Macierz Szkolna" wydało oświadczenie w sprawie Szkoły Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie. Publikujemy tekst oświadczenia w całości.

zw.lt
Oświadczenie Macierzy Szkolnej w sprawie „Lelewela”

Fot. Joanna Bożerodska

Zarząd Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” z satysfakcją przyjął wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy, w kwestii Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie, który nakazał zadowolić skargę apelacyjną rodziców szkoły oraz uchylił działanie punktów 1 – 6 Uchwały Nr.1 – 115 Rady Samorządu miasta Wilna z dn.15 lipca 2015 roku „W kwestii reorganizacji (struktury) i zmiany siedziby Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie”.

Jednakże rządząca obecnie liberalno-konserwatywna większość pozwala sobie na ulgowe potraktowanie tej decyzji, co zakrawa na niedorzeczność i podważa autorytet sądu. Czyżby władze samorządowe miasta Wilna uważały siebie za jedynie nieomylnych, a podejmowane decyzje za jedynie słuszne?! Wielkością człowieka nie jest to, że nie popełnia błędów – honorem i wielkością ducha jest przyznanie się do błędu i jego naprawienie oraz zadośćuczynienie.

Obecna sytuacja wokół Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie jest niezwykle drażliwa, ponieważ dotyczy młodego pokolenia, które w sposób szczególny odbiera wszelką niesprawiedliwość, a ta jest ewidentna. Tym bardziej zaparcie się jednego urzędnika Samorządu nie ma prawa przesądzać o przyszłości szkoły, a w tym przypadku najstarszej szkoły polskiej w Wilnie.
Przez lata stosunek władz Wilna do szkół polskich miasta nie mogliśmy uważać za przychylny.

O zagrożeniach wypływających z planowanej w latach 2005 – 2012 reorganizacji sieci szkół polskich w Wilnie, w tym dążenia do likwidacji Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela, Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” wspólnie z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie i Związkiem Polaków na Litwie sygnalizowało w swoim piśmie z dn.2-05-2005 roku do Mera Samorządu miasta Wilna A. Zuokasa. W piśmie z dn. 6-04-2010 roku do Premiera Litwy A. Kubiliusa, Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” wskazywało na niedopuszczalność takich działań wobec jedynej szkoły polskiej w północno-wschodniej dzielnicy miasta Wilna.

Ogromnym, zbiorowym wysiłkiem udało się poszczególne negatywne posunięcia powstrzymywać.

Kardynalna zmiana i forsowanie przemian nasiliły się z przyjściem do władzy miasta Wilna koalicji liberalno-konserwatywnej w 2015 roku, która przysłowiowym walcem niszczyła wszystko, co od lat w miarę sprawnie funkcjonowało i pozwalało pomyślnie kształcić młode pokolenie. Jeden ruch na mapie miasta Wilna i polskie społeczeństwo zostało pozbawione jedynej w tej dzielnicy, historycznej szkoły z polskim językiem nauczania. Takie odgórne działania władz Samorządu miasta Wilna zbulwersowały rodziców oraz całą społeczność polską.

Wyrazem woli rodziców były prowadzone przez Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, polskie organizacje społeczne oraz całą polską społeczność pikiety i liczne wystąpienia do najwyższych władz republiki w obronie szkoły. Desperacja rodziców doprowadziła do podjęcia walki na drodze sądowej i ostatecznie prawo stanęło po słusznej stronie.

Obecnie należy więc tylko wykonać postanowienia sądu i przywrócić stan przed wymuszoną reorganizacją, nie stawiając żadnych warunków zaporowych i tym samym umożliwić triumf prawa.

Zaznaczamy, że Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy już 16 grudnia 2016 roku podjęło decyzję o akredytacji programu kształcenia średniego wraz z programem kształcenia inżynieryjnego w Szkole Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie i tym samym potwierdziło, że szkoła spełniła wszystkie wymogi akredytacji gimnazjum.

Zarząd „Macierzy Szkolnej” popiera słuszne dążenia rodziców i zwraca się do Rady Samorządu miasta Wilna na czele z Merem R. Szimasziusem z żądaniem wykonania orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy z dn.20 lutego 2017 roku.

Zarząd „Macierzy Szkolnej” uważa za niedopuszczalne skłócanie społeczności szkół polskiej i litewskiej na Antokolu oraz występuje za pełne poszanowanie praw uczniów polskiej mniejszości narodowej miasta Wilna do pobierania nauki w historycznym gmachu legendarnej „Piątki”.

W imieniu Zarządu
Prezes Józef Kwiatkowski

PODCASTY I GALERIE