Weź udział w konkursie krasomówczym!

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłasza konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej na Litwie ,,Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę''.

zw.lt
Weź udział w konkursie krasomówczym!

Fot. Małgorzata Kozicz

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Eliminacje konkursowe odbędą się w różnych grupach wiekowych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2013 i 2014 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.

Czas wystąpienia 10-15 minut.

Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:

ciekawe ujęcie tematu,
spójność wypowiedzi,
sugestywność wypowiedzi,
jasność i logiczność formułowania myśli,
poprawność językową,
bogactwo języka,
kontakt ze słuchaczami.

Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzą doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć. Warsztaty odbędą się w dniach 4 grudnia (godz. 13.00) i 5 grudnia (godz. 10.00) 2015 r. w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 255.

Prezentacja przemówień odbędzie się 12 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501.

Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 3 grudnia 2015 r. na adres: krasomowczy.leu@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:
1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. temat przemówienia,
4. datę warsztatów (4 lub 5 grudnia)
5. telefon kontaktowy i e-mail.

Organizację konkursu współfinansują:

Ambasada RP w Wilnie w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Polaków na Litwie

PODCASTY I GALERIE