VIII Miniolimpiada z języka polskiego na Litwie

10 maja br. odbędzie się VIII Miniolimpiada z języka polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII. Organizatorami VIII Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

zw.lt
VIII Miniolimpiada z języka polskiego na Litwie

Fot. Roman Niedźwiecki

Regulamin

I. Cele Miniolimpiady

krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej; wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego; promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.

II. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Miniolimpiady mogą być wyłącznie uczniowie klas ósmych.

Na zadania Miniolimpiady składają się dwie części: test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego (60 min.); pisemna praca twórcza (90 min.)

Forma, zakres wiedzy i umiejętności, którymi powinni wykazać się uczestnicy, są zgodne z wymaganiami podstawy programowej klas 5-8 i obejmują następujące dziedziny: wiedza o literaturze i kulturze polskiej; wiedza o języku polskim; czytanie tekstu ze zrozumieniem; tworzenie tekstu pisanego.

Organizatorzy nie zwracają prac po zakończeniu Miniolimpiady. Zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania.

Dokumentacja i inne materiały pomocnicze będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia Polonistów na Litwie do następnego roku kalendarzowego.

Udział w Miniolimpiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

PODCASTY I GALERIE