Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny. Zamieszczamy regulamin konkursu.

zw.lt
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs

Fot. zw.lt

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius.
1.2. Celem konkursu jest promocja autorów (członków lub sympatyków SNPL) najlepszych prac naukowych (prac doktorskich, monografii, cyklów publikacji naukowych), znaczących prac projektowych lub popularyzatorskich powiązanych z szeroko pojmowaną problematyką Wileńszczyzny, życia mniejszości polskiej na Litwie oraz stosunków polsko-litewskich.

2. Warunki udziału w konkursie:

2.1. Uczestnicy konkursu:
w konkursie mogą uczestniczyć naukowcy i młodzi adepci nauki (osoby posiadające co najmniej tytuł magistra i aktywnie zajmujące się nauką), których wiek nie przekracza 35 lat;
2.2. Tematyka i zakres prac:
do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie członków lub sympatyków SNPL obronione na litewskich, polskich lub innych wyższych uczelniach oraz w instytucjach naukowych, których autor uzyskał stopień doktora nauk i ma związek z Wileńszczyzną;
do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie, monografie, cykle publikacji naukowych w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (Litwy);
inne znaczące prace projektowe lub popularyzatorskie w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (Litwy).
2.3. Porządek zgłaszania prac:
prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów;
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obrona pracy doktorskiej lub publikacja innej znaczącej pracy naukowej wymienionej w ust. 2.2. i dotycząca wymienionej problematyki;
pisemne zgłoszenie udziału wraz z kompletem dokumentów, obejmującym 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej, monografii lub innej wyżej wymienionej pracy wraz z recenzjami, należy kierować do sekretarza naukowego Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pod adresem: ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, Republika Litewska (w kopercie z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę naukową”) lub przynieść osobiście za potwierdzeniem odbioru na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2016 roku;
na konkurs mogą być zgłaszane prace obronione lub wydane w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (np. do 30 grudnia 2016 r. można zgłaszać tylko prace obronione lub wydane w latach 2014-2016);
każda praca naukowa może być zgłaszana tylko na jeden konkurs.

3. Ocena prac:

ocenia prace i przyznaje nagrody Komisja Konkursowa;
skład Komisji Konkursowej na każdy konkurs zatwierdza Zarząd SNPL. Powinna ona liczyć co najmniej 7 osób, a przewodniczyć jej będzie Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy;
w składzie Komisji Konkursowej ma być co najmniej: 2/3 znanych naukowców reprezentujących uniwersytety i placówki naukowo-badawcze Litwy, Polski i ewentualnie innych krajów, a także mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowych, polskich organizacji lub placówek na Litwie;
podstawowymi kryteriami oceny prac będą ich walory naukowe, w tym głównie poznawcze i aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników dla rozwoju Wileńszczyzny (Litwy);
szczegółowe wymagania dotyczące problematyki prac konkursowych i ich oceny przygotowuje Komisja Konkursowa, a zatwierdza Zarząd SNPL.

4. Nagrody:

w zależności od ilości uczestniczących w konkursie prac oraz ich jakości Komisja Konkursowa ustala ilość nagród i wyróżnień oraz ich wysokość lub formę;
nagrody mogą być ufundowane przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe oraz indywidualnych fundatorów;
w każdej edycji konkursu można przyznać jedną nagrodę pierwszego i dwie nagrody drugiego stopnia lub jedną nagrodę i dwa wyróżnienia;
w szczególnych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród i/lub przyznania dodatkowych wyróżnień;
zwycięzcy konkursu i autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplom honorowy SNPL;
nagrody pieniężne lub nagrody rzeczowe (dla prac wyróżnionych) oraz listy gratulacyjne dla promotorów i jednostek, w których te prace zostały wykonane, będą wręczane uroczyście podczas dorocznych zebrań walnych Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy;
wyniki każdego konkursu będą publikowane w Roczniku SNPL i na stronie internetowej SNPL.

5. Harmonogram

5.1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:
Ogłoszenie konkursu – 21 września 2016 roku.
Nadsyłanie prac – od 1 października do 30 grudnia 2016 roku.
Komisja Konkursowa może zakwalifikować do Konkursu prace nieodbytego Konkursu SNPL na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny za rok 2015.
Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród – w czasie zebrania walnego SNPL w kwietniu 2017 roku.
5.2. Ujawnienie danych Autorów prac nastąpi po zakończeniu posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin oraz wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie internetowej – www.SNPL.lt
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej SNPL.
6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej.
6.4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
6.5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z prowadzeniem konkursu.
6.6. Uczestnicy konkursu przesyłając prace wyrażają zgodę na ich publikację w całości lub we fragmentach przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy do celów edukacyjnych i marketingowych na dowolnych polach eksploatacji.

Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą z posiedzenia Zarządu SNPL nr 26 w dn. 21 września 2016 r.

Komisja Konkursowa
Prezes:
Prof. dr Henryk Malewski (SNPL, Uniwersytet im. Michała Romera)
Członkowie:
Prof. dr hab. Andrzej Baranow (SNPL, Litewski Uniwersytet Edukologiczny);
Prof. dr hab. Romuald Brazis (SNPL, USPV);
Prof. dr Bogusław Grużewski (SNPL, Instytut Pracy i Badań Socjalnych);
Dr hab. Henryka Ilgiewicz (SNPL, Instytut Badań Kultury Litwy);
Prof. dr hab. Marceli Kosman (Uniwersytet Adama Mickiewicza);
Prof. dr hab. Maciej Marszał (SNPL, Uniwersytet Wrocławski);
Prof. dr hab. Leon Ustinowicz (SNPL, Uniwersytet im. Giedymina);
Dr hab. prof. UwB Mieczysława Zdanowicz (Uniwersytet w Białymstoku).

PODCASTY I GALERIE