Program stypendialny PLus – Aktywny Student

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" informuje, że decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student” adresowany do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą będzie kontynuowany również w 2021 r.

zw.lt
Program stypendialny PLus – Aktywny Student

Fot. pexels.com

Szczegóły dotyczące trwającego obecnie naboru na semestr jesienny 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.pol.org.pl w zakładce „WNIOSEK DLA STUDENTÓW”.

Każdy student aplikujący o wsparcie zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza w Systemie Rejestracji Wniosków (SRW) oraz załączenia dokumentów wymienionych w Regulaminie § II, pkt. 3 i 4.

O bon Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich studiujący w krajach swojego zamieszkania (poza granicami Polski), którzy spełniają łącznie następujące warunki:


• posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
• ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
• mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
• studiują w szkołach wyższych, wydających dyplomy, uznawane przez ministerstwo właściwe ds. edukacji danego państwa;
• osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce;
• posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej dobrym.
Dodatkowo, wszyscy studenci, którzy z własnej woli i bezinteresownie prowadzą aktywną działalność społeczną, tzw. „aktywiści polonijni” będą mieli możliwość dołączenia do formularza wniosku opisu swoich działań, za co będą mogli otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie aplikacji przez Komisję Rekrutacyjną.

O bon Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia, którzy posiadali status studenta w I półroczu 2021 r. (tj. w semestrze wiosennym roku akademickiego 2020/2021) oraz kontynuują naukę w II półroczu 2021 r. (tj. w semestrze jesiennym 2021/2022).

PODCASTY I GALERIE