Konkurs: Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą”

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w roku 2020 będzie świętować jubileusz 30-lecia istnienia, dlatego członkowie Komitetu z okazji pięknej daty mają pomysł wydania kalendarza. Mimo szerokiej działalności i tradycyjnych akcji na rzecz ratowania wileńskiej nekropolii, dziś potrzebują kreatywnych, artystycznych, oryginalnych pomysłów od młodzieży szkolnej i zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na okładkę kalendarza! Członkowie SKOnSR z niecierpliwością czekają na prace uczniów ze szkół Wilna, rejonu wileńskiego, rejonu trockiego, rejonu święciańskiego, rejonu szyrwinckiego oraz rejonu solecznickiego.

zw.lt
Konkurs: Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą”

Fot. Roman Niedźwiecki

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie

2. CELE KONKURSU 
– zachęcenie uczniów do zapoznania się z działalnością Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
– popularyzacja najstarszej wileńskiej nekropolii na Litwie 
– zapoznanie uczniów z bogatą historią zabytkowego cmentarza na Rossie
– rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Wilna, rejonu wileńskiego, rejonu trockiego, rejonu solecznickiego, rejonu święciańskiego oraz rejonu szyrwinckiego
– każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych
– prace muszą być wykonane samodzielnie
– do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać: 
✔ imię i nazwisko, wiek, klasę uczestnika, numer telefonu i e-mail
✔ nazwę i adres szkoły 
✔ imię i nazwisko, kontakty nauczyciela – opiekuna 
– W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
– nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu 
– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych 
– złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu

4. ZADANIE KONKURSOWE 
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej oraz/lub tylnej strony okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści, stworzył własną wizję okładki

5. FORMA PRACY 
– format pracy – A3 (mile widziany) lub A4
– technika dowolna (np. mogą być pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki, grafika komputerowa itd)
– frontowy projekt okładki powinien zawierać rok 2020, imię i nazwisko autora oraz formę graficzną nawiązującą do tytułu kalendarza i wprowadzającą w jej treść
– Tylny projekt okładki kalendarza powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz dowolną formę graficzną nawiązującą do historii cmentarza na Rossie lub działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą albo wizję przeszłości / przyszłości najstarszej wileńskiej nekropolii

6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC 
– Termin dostarczania prac rozpoczyna się z dniem 18 lutego 2019 r. i upływa dnia 5 maja 2019 r. Prace nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Prace konkursowe należy złożyć w dowolny sposób: a) wysłać na e-mail: rossa.wilno@gmail.com b) złożyć osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76, Wilno – pomieszczenie gabinetu stomatologicznego Dariusza Żyborta, wejście od strony przystanku Naujamiestis) od poniedziałku do piątku (9.00-19.00) c) wysłać pocztą zwykłą na adres ul. Naugarduko 76, Wilno z dopiskiem kabinet stomatologiczny Dariusza Żyborta na konkurs ,,Okładka kalendarza SKOnSR”.

7. KOMISJA KONKURSOWA 
– Komisja konkursowa składa się z członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 
– sposób ujęcia tematu 
– walory artystyczne
– oryginalność projektu
– kompozycja
– własna interpretacja

8. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
– Laureaci najlepszych dwóch prac (wykonawca frontowego projektu okładki kalendarza i wykonawca tylnego projektu okładki kalendarza) otrzymają dyplomy uznania oraz upominki rzeczowe. Prace laureatów z inicjałami będą upiększać kalendarz poświęcony 30-leciu istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. 
– Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród dla prac wyróżnionych, jak i również prawo do nieprzyznania nagród
– Wszystkie nadesłane prace, nie zważając, czy osoba zostanie laureatem / wyróżniona, będą umieszczone na stronie internetowej i fanpage Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku 
– Laureaci i osoby wyróżnione będą zaproszeni na wycieczkę po starym Wilnie z licencjowanym, doświadczonym polskim przewodnikiem.

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
– Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2019 r. O szczegółach uroczystości i dokładnej dacie wręczenia nagród oraz wycieczce po starym Wilnie organizatorzy poinformują laureatów i ich opiekunów e-mailowo lub telefonicznie. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatorów, fanpage Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku oraz w prasie polskiej na Litwie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych
– Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas przekazania
– W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator
– Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania niewielkich korekt, ujednolicenia i poprawek w nadesłanych pracach w celu przygotowania kalendarza do wydruku

PODCASTY I GALERIE