Konkurs na hasło i na plakat Kampanii „Pola Nadziei”

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki organizuje Finał pierwszej Kampanii "Pola Nadziei", który odbędzie się 9 maja br. na dziedzińcu Hospicjum. W związku z tym zostały ogłoszone dwa konkursy - na plakat oraz na hasło Kampanii.

zw.lt
Konkurs na hasło i na plakat Kampanii „Pola Nadziei”

Fot. Ewelina Mokrzecka

REGULAMIN KONKURSÓW
1. NA HASŁO KAMPANII „POLA NADZIEI” W REGIONIE WILEŃSKIM
2. NA WYKONANIE PLAKATU KAMPANII „POLA NADZIEI” W REGIONIE WILEŃSKIM
—————————————————————————————————————–
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu na hasło (dalej – Konkurs na Hasło) i konkursu na plakat (dalej – Konkurs na Plakat) Kampanii „Pola Nadziei” w regionie wileńskim jest Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki (dalej – Organizator).

CELE

– Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży
– Uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby osób chorych
– Ukazanie możliwości pomocy, wparcia, zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka, szczególnie chorego i cierpiącego
– Rozwijanie odwagi oraz kreatywności w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób chorych
– Propagowanie idei wolontariatu
– Wyrażenie solidarności z osobami chorymi i poszerzanie przestrzeni nadziei

ADRESACI KONKURSU NA HASŁO, NAGRODA

Adresatami Konkursu na Hasło są uczniowie klas 5-12 szkół średnich, progimnazjów i gimnazjów.
Spośród nadesłanych haseł będzie wybrane jedno hasło, które zostanie ogłoszone hasłem tej i każdej kolejnej edycji Kampanii „Pola Nadziei” w regionie wileńskim. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.
Hasło powinno składać się maksymalnie z 4-5 wyrazów i ma nieść przesłanie nadziei, miłości, niesienia pomocy, ma odzwierciedlać sens i wielkość życia.

ADRESACI KONKURSU NA PLAKAT, NAGRODY

Adresatami Konkursu na Plakat są uczniowie klas 5-12 szkół średnich, progimnazjów i gimnazjów.
W Konkursie na Plakat zostaną przyznane nagrody: I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Główna wygrana – Grand Prix. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne.

Plakat, który zdobędzie nagrodę główną, zostanie ogłoszony plakatem Kampanii „Pola Nadziei” – będzie promował tę i każdą kolejną edycję Kampanii „Pola nadziei” w regionie wileńskim. 

WARUNKI, TECHNIKA I WYMIAR PRAC DO KONKURSU NA PLAKAT

Warunkiem udziału w Konkursie na Plakat jest wykonanie plakatu promującego Kampanię „Pola Nadziei”.
Format prac: A2 (420×594 mm) w wersji pionowej
Technika dowolna: malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp., włącznie z grafiką komputerową – z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich.

Format dozwolonych plików (dot. grafiki komputerowej):
– wektorowy format EPS/PDF lub SVG – grafiki powinny być wysokiej rozdzielczości (co najmniej 600 dpi)
– format JPG – kompresja minimalna, rozdzielczość co najmniej 5 megapikseli (2048×2560)

Wszystkie ilustracje wykorzystane w projekcie plakatu powinny być albo własne autora, albo bezpłatne i nie mogą naruszać żadnych praw autorskich.

Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielnie i indywidualnie. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną
pracę.

WAŻNE! Każda praca do Konkursu na Plakat powinna zawierać międzynarodowy symbol Kampanii „Pola Nadziei” – żółty żonkil (narcyz), wyrażony w dowolnej formie.

Treść plakatu ma nieść przesłanie nadziei, miłości, bliskości, odzwierciedlać wielkości i sens życia.

TERMINY I ZASADY NADSYŁANIA PRAC

Termin nadsyłania prac do Konkursów upływa z dniem 17 kwietnia 2015 roku. Prace do Konkursu na Plakat prosimy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora (ul. Rasų 4, Vilnius, tel. (8 5) 219 57 62).
Prace na Hasło (wraz z danymi autora) należy przesłać emailem na adres: [email protected].

Informacja o Laureatach Konkursów zostanie zamieszczona do 22 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej Organizatora www.hospisas.lt oraz na profilu FB Organizatora.

Wręczenie nagród Laureatom Konkursów odbędzie się podczas Finału Kampanii „Pola Nadziei” w regionie wileńskim, który odbędzie się na dziedzińcu Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki (ul. Rasų 4, Vilnius) w dniu 9 maja 2015 r.

OCENA PRAC

Nad przebiegiem Konkursów będzie czuwało Jury w składzie powołanym przez Organizatora, które wyłoni autorów najlepszych prac oraz dokona podziału nagród. Skład Jury zostanie podany na stronie internetowej Hospicjum www.hospisas.lt. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Kryteria oceny prac: zawartość treściowa, oryginalność przedstawienia tematu, trafność doboru tematu pracy, samodzielność, estetyka wykonania pracy, odzwierciedlenie przesłania.

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć następujące dane:
– imię i nazwisko autora pracy, numer telefonu, email
– klasa, do której uczęszcza autor pracy oraz pełna nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu;
– imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

Dodatkowo należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka niepełnoletniego na publikację w mediach prac, zgłoszonych do Konkursów.
Prace niepodpisane lub wypełnione nieprawidłowo czy też niezgodnie z zasadami Regulaminu – są nieważne i nie biorą udziału w Konkursach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik przystępując do Konkursów akceptuje wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów i jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.hospisas.lt, na profilu FB Hospicjum oraz w szkołach przez cały czas trwania Konkursu.
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone – nie będą brane pod uwagę.
Uczestnicy Konkursów lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników (dot. imienia, nazwiska, klasy i szkoły autora) na potrzeby przeprowadzenia Konkursów oraz na podanie ich do publicznej wiadomości.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników.
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać wykorzystane w materiałach promujących misję Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki.

Zapraszamy do udziału!

PODCASTY I GALERIE