Konferencja „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów III. przeszłość i współczesność w języku i kulturze”

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego IFP UMCS i Komisja Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję "Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów III. przeszłość i współczesność w języku i kulturze", która odbędzie się 7–8 października 2021 roku w trybie mieszanym.

zw.lt
Konferencja „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów III. przeszłość i współczesność w języku i kulturze”

Fot. organizatorzy

Jest to już trzecie spotkanie nad badaniem wartości dwóch wspólnot etnicznych – polskiej i litewskiej, które łączy wspólna historia i wspólna przestrzeń kulturowa. Tegoroczne spotkanie będzie w całości poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej przeszłości w jej powiązaniach z teraźniejszością. Analiza wybranych nazw wartości ujęta z różnych perspektyw językowych ma pokazać, co w językach jest wspólne, co odmienne, co odpowiedzialne za bariery w komunikacji międzykulturowej. Analizując genezę tych pojęć, nieuniknione jest nawiązanie do wspólnej historii i doświadczeń społecznych, co pozwoli na nowo je odczytać i w miarę obiektywnie zinterpretować, wykorzystując narzędzia naukowe –
językoznawcze i kulturowe, a to znaczy jak najbardziej obiektywne.

Bardzo aktualnym dziś problemem stają się nie tylko takie wartości, jak: wspólnota, przyjaźń, tolerancja, wyrozumiałość, sprawiedliwość, ale też tak zwane antywartości, pojęcia określające zjawiska negatywne i szkodliwe dla społeczeństwa, prowadzące do niszczenia tożsamości, też do poniżania,
zastraszania, wykorzystywania człowieka przez człowieka. W kręgu naszych zainteresowań będą więc też takie zjawiska, jak: wojna, zniewolenie, terror, zagrożenie, konflikt, kłótnia, gwałt, poniżenie, strach,
wstyd i in. Planujemy dyskutować o różnych formach pamięci i zapamiętywania, też niepamięci i zapominania. Zjawiska te są bardzo znaczące dla wszechstronnej interpretacji dziejów dawnych i ich
wpływu na współczesność.

Dyskusje o zagadnieniach tak różnorodnych przybliży nam przeszłość, ukaże transformację niektórych zjawisk społecznych oraz ujawni ich związek ze współczesnością. Wykorzystanie różnych form i przejawów kultury w tego typu badaniach pozwoli nie tylko na analizę już wytypowanych grup wartości, ale też wykrycie nowych, ich interpretację w kontekście konceptosfery polskiej i litewskiej.

Przedmiotem analiz będą materiały współczesne i historyczne – różnego rodzaju dane językowe (leksykograficzne i tekstowe, w tym teksty publicystyczne i dokumenty historyczne oraz różne gatunki
folkloru). Cennym aspektem badań są też tak zwane dane przyjęzykowe, to znaczy różne formy kultury materialnej: twórczość ludowa, taniec, muzyka, zabytki architektury i sztuki, dzieła dawnego i współczesnego malarstwa i in.

Jako że nasze spotkania są rozumiane też jako warsztaty dla młodych badaczy, do udziału w konferencji zapraszamy również doktorantów i osoby, które dopiero zaczynają swoje badania w dziedzinie lingwistyki kulturowej i aksjologicznej.

Więcej informacji i program: VU Filologijos fakultetas – Tarptautinė mokslinė konferencija „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje III. Praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje“

Fot. organizatorzy
PODCASTY I GALERIE