Konferencja naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Poczobuta-Odlanickiego

W dniach 5-6 grudnia br. na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego.

zw.lt
Konferencja naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Poczobuta-Odlanickiego

Fot. Wikipedia/CC

W 2018 roku przypada 290. rocznica urodzin wybitnego astronoma, matematyka, teologa ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego (1728-1810). Ks. Marcin Poczobut-Odlanicki zapisał się w historii Rzeczypospolitej jako członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca „Ustaw oświatowych”, wieloletni redaktor i wydawca „Gazet Wileńskich”, członek Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie (1770) oraz członek Francuskiej Akademii Królewskiej (1778), rektor Akademii Wileńskiej (Szkoły Głównej WKL) w latach 1780-1799. Przyczynił się on do zreformowania akademii oraz do rozpowszechnienia idei oświeceniowych w Rzeczypospolitej, a szczególnie na obszarze WKL. Za kadencji M. Poczobuta-Odlanickiego na uczelni rozpoczęto wykładanie geografii, historii, prawa, nauk inżynieryjnych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etyki, języków nowożytnych. Szczególną uwagę zaczęto zwracać na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Celem konferencji jest przybliżenie postaci wybitnego uczonego, którego spuścizna naukowa jest niezwykle bogata i wszechstronna, aczkolwiek jeszcze nie doczekała się wyczerpujących opracowań. Sama tylko korespondencja M. Poczobuta-Odlanickiego z różnymi osobami, przechowywana w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, liczy około 2000 listów. Badania nad spuścizną naukową i osiągnięciami M. Poczobuta-Odlanickiego są prowadzone przez historyków, filologów, historyków prasy, przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych etc., dlatego interdyscyplinarne spojrzenie na działalność tego wybitego uczonego będzie okazją do wzbogacenia wiedzy zarówno na temat historii nauki na Litwie, społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów jak i do wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji.

Jednym z celów konferencji jest również omówienie roli Akademii Wileńskiej w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz całej Rzeczypospolitej za czasów M. Poczobuta-Odlanickiego.

Zgłoszenia (tytuł referatu oraz krótkie streszczenie (4-5 zdań) należy przesyłać do 1 listopada 2018 r. pod adresem: dr Regina Jakubėnas, regina.zorro@gmail.com

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (Universiteto g. 5, Vilnius).

6 grudnia 2018 r. planowana jest sesja wyjazdowa do Pałacu Balińskich w Jaszunach (rej. solecznicki) oraz wycieczka do Taboryszek i dawnej Rzeczypospolitej Pawłowskiej.

Języki konferencji – języki Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom konferencji obiady w dniach obrad, natomiast gościom z zagranicy oraz z odległych miast Litwy – również zakwaterowanie.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.pocobutas.flf.vu.lt/pl/poczatkowy/

Konferencję wsparli: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE