II rajd rowerowy ,,Szlakiem poetki ziemi trockiej Barbary Sidorowicz“

Koło ZPL w Połukniu zaprasza wszystkich chętnych na II Rajd Rowerowy ,,Szlakiem poetki ziemi trockiej Barbary Sidorowicz“, który odbędzie się 13 sierpnia (sobota).

zw.lt
II rajd rowerowy ,,Szlakiem poetki ziemi trockiej Barbary Sidorowicz“

Cele:

– upamiętnienie twórczości poetki Ziemi trockiej Barbary Sidorowicz;
– popularyzacja walorów krajobrazowo – przyrodniczych rejonu trockiego;
– propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców z terenu działania;
– propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Trasa i przebieg rajdu:

Połuknie → Bakiejiszki → Jurgielany → Gaj → Bakiejiszki→Jurgielany→Połuknie ( 22 km)

Przebieg rajdu:

Rejestracja odbędzie się o godz. 9.30-10.00 przy szkole w Połukniu ul. Vilniaus 2A

Program:

– Otwarcie i wyświęcenie pomieszczenia koła ZPL w Połukniu, którego dokona ks. proboszcz Tadeusz Švedavičius;
– Wyświęcenie nowo postawionego krzyża przy drodze A4;
– Zawieszenie tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania poetki Barbary Sidorowicz w Jurgielanach, posiłek;
– Msza św. w kaplicy Najświętszej Marii Panny Uzdrowienia Chorych w Gaju;
– Podsumowanie rajdu;
– Powrót tą samą trasą do Połuknia.

Organizacja:

– rajd ma charakter otwarty, a liczba uczestników nie jest ograniczona;
– rajd nie ma charakteru wyścigu
– rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym;
– przypadki konieczności udzielania pomocy lekarskiej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone

Nagrody

– Puchar Prezesa Trockiego Rejonowego Oddziału Jarosława Narkiewicza
dla Najliczniejszej Rodziny;
– Puchar ,,Przebojowy Rowerzysta“;
– Puchar ,,Najmłodszy Rowerzysta;
– Puchar ,,Najmłodsza Rowerzystka“
– Puchar ,,Najstarszy Rowerzysta;
– Puchar ,,Najweselszy Rowerzysta“

Warunki uczestnictwa:

– kartę zgłoszenia do udziału w rajdzie należy przesłać pocztą elektroniczną rajd.poluknie@gmail.com lub 13 sierpnia wypełnić od godz. 9.30 – 10.00
uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne;
– trasy prowadzą drogami żwirowanymi oraz polno – leśnymi;
– osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osób pełnoletnich lub ze zgodą rodziców, opiekunów (załącznik nr 1);
– organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu; zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie;
– uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
– organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu ani odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu;
– uczestnicy rajdu powinni zabrać stosowny ubiór w zależności od pogody (zaleca się używanie kasku ochronnego);
– uczestnicy powinni posiadać sprawne rowery, a ich awarie techniczne muszą zostać usunięte we własnym zakresie;
– uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną w karcie uczestnictwa (załącznik nr 1);
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

PODCASTY I GALERIE