Europa Małych Ojczyzn – wygraj miejsce na studiach w Polsce!

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej do refleksji nad miejscem „małych ojczyzn” we wspólnej Europie.

zw.lt
Europa Małych Ojczyzn – wygraj miejsce na studiach w Polsce!

Fot. Organizatorzy

Uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie własnej wypowiedzi o zjawisku przenikania się europejskiej uniwersalności oraz lokalności. Innymi słowy, uczestnicy powinni odpowiedzieć na dwa pytania: co Europa i europejskość daje Twojemu „małej ojczyźnie” (wsi, miasteczku, dzielnicy, regionowi)? Co oryginalnego Twoja „mała ojczyzna” wnosi do Europy?

Konkursową formą wypowiedzi jest materiał audio-video, który może przybrać formę krótkiej etiudy, wideoklipu lub krótkometrażowego filmu dokumentalnego (długość filmu 1 – 15 minut). Materiał może być przygotowany w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Zachęcamy jednak do posłużenia się językiem dźwięku i obrazu, uniwersalnym i zrozumiałym bez względu na znajomość języków narodowych. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie szeroka promocja w mediach lokalnych.

Organizatorem konkursu jest znajdujący się w Gnieźnie Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, nowoczesna jednostka naukowo-dydaktyczna kształcąca studetnów w zakresie wiedzy o kulturze, krajoznawstwa i regionoznawstwa, historii, turystyki oraz współczesnych mediów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkół średnich (tegoroczni maturzyści). Główną nagrodą w konkursie jest indeks na studia na wybranym kierunku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (Komunikacja Europejska, Projektowanie Kultury, Cywilizacja Zachodnioeuropejska) oraz opłata za jeden semestr w domu studenckim.

Prace konkursowe można nadsyłać do 10 maja 2016 r. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Zobacz stronę Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie: www.ike.amu.edu.pl.

Regulamin Konkursu:

I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i uczestnictwa w Konkursie: „Europa małych ojczyzn” (zwanym dalej w skrócie: „Konkursem”).

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Kultury Europejskiej Uniwersyetetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie (zwany dalej w skrócie: „Organizatorem” lub IKE UAM).

2. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi z do refleksji nad kondycją współczesnej kultury europejskiej oraz miejscem „małych ojczyzn” we wspólnej Europie.

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski – adresowany do młodzieży z Ukrainy (edycja ukraińska), Litwy (edycja litewska), Mołdawii (edycja mołdawska).

II Warunki uczestnictwa

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas szkół średnich (maturzystów) z Ukrainy, Litwy, którzy chcieliby rozpocząć studia w Polsce w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu Kultury Europejskiej oraz w przypadku Mołdawii – studentów ostatniego roku studiów licencjackich (bakałwratu), którzy chcieliby studiować na studiach magisterskich w Instytucie Kultury Europejskiej UAM.

5. Dla każdego z wymienionych trzech krajów organizowana jest oddzielna edycja z oddzielnym rozstrzygnięciem i nagrodami.

6. W ramach konkursu uczestnicy przedstawią własną narrację dotyczącą współzależności dwóch zjawisk. Pierwszym z nich jest znaczenie i obecność kultury europejskiej oraz jej dziedzictwa w ich „małej ojczyźnie” (wsi, dzielnicy, mieście, regionie), a drugim – unikalny wkład „małej ojczyzny” do współczesnej kultury europejskiej.

7. Zadanie konkursowe jest projektem z pogranicza wiedzy o kulturze, krajoznawstwa i regionoznawstwa, historii, turystyki; promuje zatem dyscypliny w zakresie których kształceni są studenci Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Uczestnicy mają odpowiedzieć na dwa pytania: co Europa i europejskość daje Twojemu regionowi? Co oryginalnego Twój region wnosi do Europy?

8. Konkursową formą wypowiedzi będzie materiał audio-video, który może przybrać formę krótkiej etiudy, wideoklipu lub krótkometrażowego filmu dokumentalnego.

9. Filmy mogą być nakręcane dowolnym sprzętem (telefonem, kamerą, aparatem fotograficznym) i w dowolnej technice lecz nadesłane powinny zostać w formacie MPEG lub AVI (plik nagrany na płycie DVD).

10. Materiał może być przygotowany w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Zachęcamy jednak do posłużenia się językiem dźwięku i obrazu, uniwersalnym i zrozumiałym bez względu na znajomość języków narodowych.

11. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie szeroka promocja w mediach.

III Zgłaszanie prac konkursowych

1. Prace konkursowe (wraz z dokumentacją) powinny zostać przesłane na płycie DVD na adres:
Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
Z dopiskiem: „Konkurs Europa Małych Ojczyzn”

2. Prace należy przesyłać w terminie od dnia 05 marca 2016 r. do dnia 10 maja 2016 r.

3. Z chwilą nadesłania pracy uczestnik przekazuje organizatorowi licencję na wykorzystanie materiałów do celów promocyjnych Konkursu oraz IKE UAM (patrz: V. Prawa autorskie).

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną prace konkursową.

5. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisane Oświadczenie.

6. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. III.4.

7. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.

IV Ocena i nagrody

1. Prace będą oceniane przez Kapitułę Konkursu, w skład której wejdzie pięcioro wskazanych przez Organizatora członków (pracownicy Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie).

2. Przy ocenie prac będą stosowane następujące kryteria: zgodność zawartości pracy przedmiotem Konkursu (1 – 5 pkt.), zawartość merytoryczna (1 – 5 pkt.), interesujące i nowatorskie ujęcie tematu (1 – 5 pkt.).

3. Nagrody otrzymają te osoby, które ostatecznie zdecydują się na studiowanie w IKE UAM.

4. Na podstawie punktacji sporządzona zostanie lista rankingowa. W razie braku chęci studiowania w IKE UAM i rezygnacji z nagrody – wygrana przechodzi na kolejną osobę z listy.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30 maja 2016 r. na stronach internetowych Instytutu Kultury Europejskiej www.ike.amu.edu.pl.

6. Prace wyróżnione przez Kapitułę Konkursu zostaną nagrodzone nagrodami. Zwycięzcy otrzymają indeksy na wybrany kierunek studiów w IKE UAM (po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów potrzebnych w rekrutacji i spełnieniu wymogów rekrutacji). Dodatkowo dla zwycięzców przewidziano nagrody. Dla zwycięzców edycji:

ukraińskiej przewiduje się 4 równorzędne nagrody w postaci sfinansowania opłaty domu studenckiego (samodzielny pokój) na I semestr nauki w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (na wybranym kierunku);

mołdawskiej przewiduje się 2 równorzędne nagrody w postaci sfinansowania opłaty domu studenckiego (samodzielny pokój) na I semestr nauki w Instytucie Kultury Europejskiej (na wybranym kierunku) 6 miesięcy,

litewskiej przewiduje się 2 równorzędne nagrody w postaci sfinansowania opłaty domu studenckiego (samodzielny pokój) na I semestr nauki w Instytucie Kultury Europejskiej (na wybranym kierunku) 6 miesięcy.

7. Nagrody nie mogą być zamienione na inne, nie ma też możliwości wypłaty ich ekwiwalentu. Rezygnacja ze studiów na jednym z trzech kierunków w Instytucie Kultury Europejskiej UAM jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. Przerwanie studiów przed ukończeniem pierwszego semestru powoduje wstrzymanie finansowania miejsca w domu studenckim.
8. Nagroda uzyskana w konkursie nie powoduje ograniczeń formalnych w możliwości ubiegania się o inne stypendia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
9. Rezygnacja z nagrody odbywa się na podstawie złożonego oświadczenia, pod którym podpisuje się uczestnik konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich – wraz z rodzicem/opiekunem).
V Prawa autorskie
1. Zgłaszając prace do Konkursu twórca (zwany dalej Zgłaszającym) zobowiązany jest dołączyć wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy do konkursu oraz Oświadczenie.
2. Zgłaszający zgadza się na dystrybucję prac w celach promocyjnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.
3. Korzystanie przez Organizatora z nabytych praw nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.
4. Zgłaszający niniejszym gwarantuje, iż dzieło w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich obowiązujących wobec całości lub części dzieła.
5. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność zarówno względem Organizatora, jak
i względem osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Najlepsze prace zostaną upublicznione podczas spotkania eksperckiego w czerwcu 2016 roku i upublicznione na stronie internetowej Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie: www.ike.amu.edu.pl oraz na stronach partnerów medialnych konkursu.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z organizacją Konkursu wynikające z przyczyn od Organizatora niezależnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub spóźnione zgłoszenia do Konkursu.

3. Formularz zgłoszeniowy do konkursu, Oświadczenie oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.ike.amu.edu.pl

4. O sprawach nie ujętych w Regulaminie Konkursu, decydują Organizatorzy.

PODCASTY I GALERIE