O roli mniejszości narodowych dla bezpieczeństwa narodowego – konferencja w Wilnie

28-30 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja pt. "Mniejszości narodowe - szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?". Organizatorami są: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL), Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku (Filia UwB w Wilnie) i Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku (APS).

zw.lt
O roli mniejszości narodowych dla bezpieczeństwa narodowego – konferencja w Wilnie

Fot. zw.lt

„Zmiany polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe w wielu regionach zglobalizowanego świata, naruszanie ustalonego status quo, procesy migracyjne i tendencje radykalizacji określonych grup społecznych, a także inne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego i narodowego wymagają nie tylko szczególnej analizy tych procesów z pozycji nauk o bezpieczeństwie, ale też wykorzystania osiągnięć filozofii i pedagogiki, socjologii i politologii, historii i prawa oraz innych nauk społecznych” – piszą organizatorzy w zaproszeniu.

„W tym kontekście szczególne miejsce ma analiza postrzegania, modelowania, i organizacji procesów integracyjnych w społeczeństwach wielonarodowych, umiejętność wykorzystania potencjału i szans mniejszości narodowych zarówno wewnątrz kraju, jak i w kontaktach z ich macierzystymi społecznościami innych państw, a także oparte na prognostycznych badaniach naukowych dostrzeganie potencjalnych wyzwań i zagrożeń, które mogą zaistnieć we współczesnych państwach wielonarodowych” – czytamy dalej.

Konferencja będzie nawiązywała do tematów i problemów, które zostały poruszone w 2014 roku na konferencji Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej pt.: Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku, takich jak:bezpieczeństwo państw europejskich, rola i znaczenie mniejszości narodowych.

Celem konferencji jest nie tylko analiza współczesnych zadrażnień i problemów powstających na linii tytularna większość i mniejszości narodowe, historyczne doświadczenia i uwarunkowania współczesnych stereotypów i kompleksów między nimi, ale także dążenie do wypracowania modelu harmonijnego współżycia różnych nacji we wspólnej Europie.

„Pozostajemy w głębokiej nadziei, że dyskurs wywołany konferencją jak i konfrontacją poglądów oraz zaprezentowanych idei przyczyni się do wypracowania stanowisk badawczych, które z powodzeniem będą rozwijane w dalszym procesie naukowym i posłużą lepszemu zrozumieniu zarówno racji jak i argumentów, obaw oraz stereotypów przedstawicieli większości tytularnej kraju, jak i zamieszkujących go członków mniejszości i wspólnot narodowych” – zapowiadają organizatorzy.

Program konferencji

PODCASTY I GALERIE