Najważniejsze informacje dotyczące Stypendium SWP 2020

We wtorek, 7 lipca br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru na stypendia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”- semestr wiosenny 2020.

zw.lt
Najważniejsze informacje dotyczące Stypendium SWP 2020

Fot. Roman Niedźwiecki

Stowarzyszenie podsumowało najważniejsze informacja dla przyszłych stypendystów:

– stypendia finansowane są ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

– w roku 2020 przyznawane są wyłącznie stypendia naukowe – semestr wiosenny i jesienny;

– wysokość stypendium wynosi 3800 zł (brutto) za semestr;

– termin zakończenia naboru wiosennego 1.08.2020;

– wyniki będą wysyłane pocztą elektroniczną na adresy podane we wnioskach stypendialnych w terminie do końca sierpnia.

Kandydat musi spełnić następujące wymogi:

– posiadać status ucznia, studenta, magistra lub doktoranta;

– mieć potwierdzone polskie pochodzenie poprzez np. Kartę Polaka lub inne dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie, lub polskie obywatelstwo;

– mieszkać poza granicami Polski co najmniej 5 lat (w przypadku obywateli RP);

– kandydaci powinni aktywnie działać na rzecz środowiska polonijnego w kraju zamieszkania lub w Polsce (posiadać dokument potwierdzający ten fakt np. opinię, rekomendację organizacji);

– inicjować własne projekty na rzecz Polaków i Polonii

– wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce (mieć co najmniej średnią ocen 4.0)

(jeżeli jeszcze nie masz wszystkich ocen za semestr wiosenny – dopuszczalna jest średnia ocen za semestr zimowy, średnią za semestr wiosenny kandydat będzie zobowiązany dostarczyć do 1.10.2020);

UWAGA!

Należy wypełnić formularz na stronie SWP – online (nie będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej);

Kandydaci są proszeni o nadawanie tytułów załącznikom, które są wgrywane do formularza.

Kandydaci, którzy aplikują po raz pierwszy o stypendium SWP proszeni są o podanie w formularzu rekrutacyjnym krótkiego opisu projektu, który zamierzają zrealizować w ramach swojej aktywności polonijnej.

Kandydaci, którzy aplikują po raz kolejny oprócz opisu przyszłego projektu są zobowiązani o podanie krótkiego sprawozdania z poprzedniego projektu.

Więcej szczegółów dot. stypendium znajduje się na stronie http://www.wspolnotapolska.org.pl/stypendia/

PODCASTY I GALERIE