Miasto Ełk zabiega o rozbudowę sieci dróg w Polsce północno-wschodniej

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się w Warszawie z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem w celu omówienia strategicznych inwestycji drogowych w Polsce północno-wschodniej. W trakcie spotkania poruszono m.in. kwestie budowy międzynarodowej drogi Via Baltica, modernizacji odcinka trasy z Ełku do Białegostoku, czy budowy drogi krajowej nr 65 oraz modernizacji odcinka Ełk - Olecko.

zw.lt
Miasto Ełk zabiega o rozbudowę sieci dróg w Polsce północno-wschodniej

Materiały prasowe

Nowoczesne drogi będą miały realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa podróżujących oraz wzrost konkurencyjności tej części Polski ze względu na lepszą dostępność komunikacyjną.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz od lat podejmuje intensywne działania, by inwestycje drogowe w Regionie Warmii i Mazur były możliwe najkorzystniejsze dla Ełku. Dotyczy to nie tylko poprowadzenia przez nasze miasto międzynarodowych szlaków transportowych: drogowego – Via Baltica i kolejowego – Rail Baltica, ale także innych kluczowych dla ełczan przedsięwzięć jak np. modernizacja dróg łączących Ełk z Olsztynem czy Białymstokiem.

Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zostały poruszone istotne kwestie, które będą miały realny wpływ na m.in. poprawę bezpieczeństwa ełczan, zwiększenie funkcjonalności miejskich ulic, wzrost konkurencyjności Polski północno-wschodniej ze względu na lepszą dostępność komunikacyjną, czy prawidłową realizację projektów inwestycyjnych z udziałem unijnych środków.

Wśród poruszanych tematów były m.in.:

1. Przebieg drogi ekspresowej łączącej Ełk z Knyszynem (czyli istotnego odcinka komunikacyjnego łączącego nasze miasto z Białymstokiem).
Wizyta Prezydenta Ełku w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa miała m.in. na celu przedstawienie stanowiska mieszkańców naszego miasta wyrażonego przyjętą 29 listopada 2016 r. uchwałą Rady Miasta, która jest poparciem dla wprowadzonych zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych w zakresie planowanego przebiegu drogi ekspresowej łączącej dwie trasy Via Baltica i Via Carpatia, tj., drogę S16 łączącą trasę S61 (Ełk) z drogą S19 (Knyszyn), wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r.
Część podlaskich samorządów i parlamentarzystów chce innego przebiegu drogi niekorzystnego z punktu widzenia Ełku. Miasto Ełk zabiega o modernizację tej trasy, ponieważ dzięki przebudowie tego odcinka znacznie poprawi się komfort jazdy i skróci się czas przejazdu z Ełku do Białegostoku. Wpłynie to także pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, gdyż na tej trasie planowane jest ustawienie ekranów ochronnych ze względu na częste zdarzenia wtargnięcia zwierzyny pod koła nadjeżdżających pojazdów.
2. Od 2007 roku samorząd miasta Ełku wraz z samorządami subregionu EGO zabiegały o ustalenie przebiegu budowy trasy ekspresowej nr 61 Via Baltica.
Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę nie tylko stanowiska samorządów i mieszkańców naszego regionu, lecz także wyniki szczegółowych analiz. Analizy te wykazały wyraźnie, iż z punktu widzenia aspektów ekologicznych, społecznych, kosztów, a także warunków technicznych, najkorzystniejsze są przebiegi przez obszar województwa warmińsko – mazurskiego w obrębie powiatów ełckiego i oleckiego.
Prezydent Ełku wraz z samorządem województwa, innymi samorządami lokalnymi oraz parlamentarzystami od 2007 r. zabiegali o ustalenie przebiegu trasy ekspresowej nr 61 Via Baltica z Warszawy przez Łomżę, Ełk, Suwałki – kraje nadbałtyckie.
Warto przypomnieć, że już w lutym 2008 roku z inicjatywy prezydenta miasta Tomasza Andrukiewicza w Ełku odbyło się spotkanie parlamentarzystów – posłów, senatorów, eurodeputowanego Krzysztofa Hołowczyca oraz przedstawicieli samorządów województwa warmińsko – mazurskiego na temat przebiegu obu korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T: Via Baltica i Rail Baltica. Przebieg obu tras przez Subregion EGO jest bez wątpienia niepowtarzalną szansą dla rozwoju regionu, a w szczególności wschodniej części województwa.

Wynikiem prowadzonych rozmów było podpisanie listu intencyjnego w sprawie przebiegu korytarzy przez Region Warmii i Mazur. Od tego czasu rozpoczęły się intensywne starania i lobbowanie przez parlamentarzystów na rzecz poprawy infrastruktury komunikacyjnej w naszym regionie.

Dla tego przedsięwzięcia, którego trasa została ustalona zgodnie z oczekiwaniem samorządu miasta Ełku, opracowany został harmonogram realizacji dla poszczególnych odcinków. Zapewnione zostało finansowanie w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Prezydent Tomasz Andrukiewicz uzyskał zapewnienia o realizacji tego przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem:

1. Podborze – Śniadowo – Łomża Południe
·         rozpoczęcie budowy:  lipiec 2019 r.
·         zakończenie budowy: listopad 2021 r.
2. Łomża Południe – Łomża Zachód
·         rozpoczęcie budowy: maj 2019 r.
·         zakończenie budowy:  wrzesień 2021 r.
3. Łomża Zachód – Kolno – Stawiski – Szczuczyn
·         rozpoczęcie budowy: kwiecień 2019 r.
·         zakończenie budowy: sierpień 2021 r.
4. Obwodnica Szczuczyna (druga jezdnia)
·         rozpoczęcie budowy: czerwiec 2018 r.
·         zakończenie budowy: lipiec 2020 r.
5. Szczuczyn – Ełk – Raczki
·         rozpoczęcie budowy:  wrzesień 2018 r.
·         zakończenie budowy: grudzień 2020 r.
6. Obwodnica Suwałk
·         rozpoczęcie budowy: marzec 2017 r.
·         zakończenie budowy: kwiecień 2019 r.
7. koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko (granica państwa) z obwodnicą Szypliszek
·         rozpoczęcie budowy: sierpień 2018 r.
·         zakończenie budowy: marzec 2021 r.
Wcześniej na każdy z tych odcinków ogłoszone zostaną (zostały) przetargi. Po ich rozstrzygnięciu podpisane zostaną umowy z wykonawcami.
3. Budowa drogi krajowej nr 65 – Ełk – Granica Państwa na odcinku Ełk – Olecko.
Postulowana od wielu lat przez mieszkańców i samorządy modernizacja na tym odcinku jest istotna z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa (droga jest bardzo kręta, a na wielu odcinkach asfalt jest zdewastowany).
Od kilku lat miasta Ełk, Olecko i Gołdap oraz pozostałe samorządy gminne i powiatowe subregionu EGO wnosiły o modernizację i remont drogi krajowej nr 65: Ełk Granica Państwa.
Najpilniejszym w chwili obecnej stała się odnowa odcinka Olecko – Ełk. W związku z licznymi monitami samorządu oraz przebudową przejścia granicznego Prezydent Ełku w Ministerstwie Infrastruktury otrzymał zapewnienie, że w roku 2017 na postawie przyjętego Planu inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa oraz planu działań na sieci drogowej w obrębie dk nr 65 zrealizowane zostaną:
·         budowa sygnalizacji świetlnej wraz z odcinkami chodnika w Olecku
·         rozbudowa odcinka Gąski – Oracze, Gąski – Straduny, Olecko – Gąski
·         remont odcinka Oracze – Ełk
Ponadto odcinki Olecko – Gąski oraz Gąski – Struny – Oracze – Ełk ujęto w Programie dostosowania dróg do przenoszenie ciężaru 11,5 t na oś.

PODCASTY I GALERIE