Konferencja „Miejsce Litwy i Polski w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej”

23 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się XI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Miejsce Litwy i Polski w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy".

zw.lt
Konferencja „Miejsce Litwy i Polski w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej”

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

W 2024 roku przypada okrągła rocznica podpisania polsko-litewskiego traktatu o przyjaznych sto-sunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Podpisanie Traktatu rozpoczyna okres partnerstwa stra-tegicznego między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską w dochodzeniu do Unii Europejskiej i NATO. Przypadająca rocznica jest dobrą okazją do przeglądu jego realizacji przez obie strony wskazując postępy oraz sprawy wymagające załatwienia. Temu tematowi Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) zamierza poświęcić pierwszy dzień obrad kolejnej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, poświęconej szeroko rozumianym procesom integracyjnym oraz miejscu Litwy i Polski w nich. Kraje te łączy nie tylko wspólna historia, lecz również wspólne projekty infrastrukturalne i energetyczne, które przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju regionu. W panelu dyskusyjnym pt. Trzy dekady polsko-litewskiego Traktatu – oczekiwania, realizacja, perspektywy wezmą udział eksperci z Polski (dr Andrzej Olechowski, prof. Jan Widacki) oraz z Litwy (Albinas Januška, dr Dainius Junevičius, Czesław Okińczyc).

W kolejnych dniach obrad zamierzeniem organizatorów będzie identyfikacja najważniejszych zja-wisk i procesów zachodzących w gospodarce europejskiej i światowej, wyłonienie problemów i wyzwań zarówno tych wynikających z przeszłości, jak i współczesnych oraz wymiana poglądów uczestników konferencji. Obchodzona rocznica podpisania polsko-litewskiego Traktatu zachęca do pochylenia się nad tym zagadnieniem i spojrzenia na nie przez pryzmat wielu dyscyplin naukowych. Naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji, a także polscy i litewscy eksperci w trakcie dyskusji wskażą najważniejsze trendy, zjawiska i procesy, które decydowały, decydują oraz decydować będą o perspektywach europejskiej i światowej gospodarki w roku bieżącym i kolejnych latach.

Podczas obrad podjęte zostaną następujące zagadnienia:

  1. Relacje Polski i Litwy po odzyskaniu niepodległości przez pryzmat Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy – ujęcie historyczne, polityczne, prawne, kulturowe, edukacyjne i gospodarcze;
  2. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie w perspektywie historycznej i kulturowej (kulturowe korzenie Europy, tożsamość europejska, edukacja, procesy migracyjne etc.);
  3. Polityczne, prawne i gospodarcze wymiary współpracy międzynarodowej (unilateralne, bilateralne i multilateralne strategie, mniejszości narodowe etc.);
  4. Ekonomiczne i społeczne aspekty procesów integracyjnych (wymiana handlowa, rynek pracy, inwestycje zagraniczne, nierówności, konkurencyjność, zrównoważony rozwój, transformacja cyfrowa etc.);
  5. Bezpieczeństwo narodowe w perspektywie wielowymiarowej (zagrożenia militarne, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, nielegalna imigracja, cyberbezpieczeństwo, projekty strategiczne etc.).

Program 23 maja 2024 r.
10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 11.00 Otwarcie konferencji i wystąpienia gości honorowych
11.00 – 13.00 Panel dyskusyjny z udziałem wiodących ekspertów z Polski i Litwy
13.00 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 16.00 Sesja plenarna
16.15 – 17.30 Catering
17.30  Zwiedzanie Wilna, piesza wycieczka z przewodnikiem

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

PODCASTY I GALERIE