Już można składać dokumenty na studia w Polsce

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, iż termin składania dokumentów na podjęcie studiów w Polsce na warunkach stypendialnych został wyznaczony na dni od 24 marca do 4 kwietnia 2014r. w godz. 9-13. 

zw.lt
Już można składać dokumenty na studia w Polsce

Fot. BFL/Tomas Lukšys

WYMAGANE DOKUMENTY:

– kwestionariusz wypełniony dużymi literami w 2 egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami). Imię i nazwisko pisane jak w litewskim dokumencie tożsamości,

– oświadczenie (wypełnione i czytelnie podpisane); w przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez rodziców,
wykaz stopni z I semestru 12 klasy (w j. polskim),

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (w j. polskim lub przetłumaczone na j. polski przez tłumacza),

– potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka, świadectwo urodzenia – przetłumaczone na j. polski przez tłumacza),
inne dokumenty np. opinia wychowawcy, organizacji polonijnej, itp.,

– próbki prac lub nagrania – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (kandydat sam dostarcza próbki do uczelni w Polsce – zazwyczaj muszą być dostarczone do końca maja),

– zgoda rodziców lub prawnych opiekunów – dotycząca osób niepełnoletnich.

Wszystkie informacje na temat zasad ubiegania się o stypendium rządu RP znajdują się na stronie Ambasady RP w Wilnie

Przypominamy, że każda wizyta w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie musi być poprzedzona elektroniczną rejestracją, której należy dokonać na stronie www.e-konsulat.gov.pl .

PODCASTY I GALERIE