Integracja, edukacja, rozwój. Współpraca młodzieży litewskiej i polskiej podczas Projektu Eko-Dialogi

Projekt Eko-Dialogi, przygotowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, we współpracy z Vilniaus Miesto Valkatų Klubas jest przykładem oddolnego zaangażowania młodzieży w proces budowania dialogu między Litwą a Polską. Uczestnicy wydarzenia będą realizowali działania zorientowane na popularyzację wiedzy ekologicznej.

zw.lt
Integracja, edukacja, rozwój. Współpraca młodzieży litewskiej i polskiej podczas Projektu Eko-Dialogi

Eko-Dialogi to projekt realizowany dzięki środkom Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Glebowicza. Stanowi on kontynuację współpracy litewsko-polskiej, podejmowanej od wielu lat przez osoby związane z Fundacją. Poprzednie projekty, realizowane przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywały się na Litwie. W ich ramach uczestnicy analizowali między innymi różne sposoby rozumienia obywatelskości czy europejskości przez młodych obywateli Litwy i Polski. Tegoroczny projekt skupia się na próbie budowania dialogu międzykulturowego w kontekście debaty na temat środowiska.

W czasach niestabilnej sytuacji geopolitycznej, warto podejmować działania, w ramach których przedstawiciele różnych państw współpracują na płaszczyźnie, która wydaje się być ich wspólnym interesem ponadnarodowym. Tego rodzaju sferą są zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Zdaniem Zuzy uczestniczącej w projekcie, kwestie powiązane z przyrodą warto podejmować w ramach międzynarodowych projektów młodzieżowych, ponieważ

jest to dobry temat, który może bardzo jednoczyć, będąc niejako uniwersalnym (bardziej niż kwestie np. polityczne). Kwestia dbałości o środowisko dotyczy nas wszystkich jednakowo, nie jest tak, że decyzje podejmowane na jednym końcu świata pozostają bez wpływu na drugą część globu. Można by wręcz zaryzykować stwierdzenie, że ekologia ma szansę stać się wspólnym światowym interesem, pomagającym przekraczać wszelkie granice (nie wdając się tu w rozważania ekonomiczne itd.).

Obecnie popularnym tematem, poruszanym przez media i organizacje działające na rzecz natury, są zagrożenia ekologiczne, które w najbliższej przyszłości dla wielu społeczności mogą stać się dużym problemem. Terenom nadmorskim lub depresyjnym, grozi zalanie na skutek globalnego ocieplenia. Urbanizowanie nowych terenów zmniejsza obszary, na których żyją dzikie zwierzęta, redukując ich liczbę, co wpływa negatywnie na cały ekosystem. Z kolei niezrównoważona eksploatacja dóbr naturalnych i brutalna ingerencja w lokalną przyrodę prowadzi do drastycznych zmian krajobrazu, a także ograniczenia możliwości zagospodarowania obszarów przez lokalne społeczności, na przykład na użytek branży turystycznej. Problemy związane z utratą naturalnego bogactwa czy zmianami klimatycznymi występują w podobnym stopniu w wielu miejscach na świecie. Susze dotykają zarówno Polski, jak i Hiszpanii czy Portugalii. Powodzie powodują straty w tak odległych od siebie krajach, jak Chiny czy Niemcy. Katastrofy, negatywne przemiany i zaburzenia dotyczące środowiska są powiązane – poprzez wywołujące je czynniki oraz skutki – i należy je traktować jako efekty procesów o skali globalnej. Powyższe przykłady wskazują, że działalność prośrodowiskową należy prowadzić w sposób ponadnarodowy, wykraczając poza podziały polityczne i partykularne interesy.

Efektem krytycznej refleksji na tematy związane z ochroną przyrody może być między innymi podejmowanie zaangażowanych działań, zmierzających do pobudzenia namysłu nad możliwością zmiany sytuacji lub zahamowania negatywnych przemian, wywoływanych bezpośrednio przez człowieka. Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej troski o środowisko są wielopłaszczyznowe oraz skomplikowane, dlatego tak istotne jest upowszechnianie rzetelnej wiedzy w tym zakresie za pomocą prostej i zrozumiałej dla szerokiego grona odbiorców formy. Za szkodzącymi środowisku działaniami często stoi brak świadomości na temat potencjalnych zagrożeń przyrodniczych dlatego ważne jest, aby rozpowszechniać wiedzę na temat roli, którą natura odgrywa w naszym życiu. W przedsięwzięciach zachęcających do refleksji ekologicznej istotną kwestią powinna być edukacja, dzięki której możliwe jest przeciwdziałanie ignorancji, prowadzącej do niszczenia środowiska. Działania, mające na celu popularyzację zagadnień związanych z ochroną natury umożliwiają, większej liczbie osób zrozumienie powagi sytuacji oraz poznanie sposobów przeciwdziałania destrukcyjnym dla przyrody procesom.

W ramach Eko-Dialogów zrealizowana zostanie wymiana młodzieżowa, która odbędzie się we wrześniu w Lubinie położonym na Wyspie Wolin. Podczas siedmiodniowego pobytu, osiemnastoosobowa grupa, podzielona na litewsko-polskie zespoły, realizować będzie zadania terenowe. Grupowy schemat działania, oddaje nadrzędny cel projektu, którym jest ukazanie możliwości współpracy młodych ludzi na płaszczyźnie międzynarodowej. Materiał zebrany w ramach prowadzonych aktywności pozwoli na zrealizowanie zasadniczego celu naszego spotkania, którym jest opracowanie edukacyjnej gry planszowej, poświęconej tematyce ochrony przyrody. Jej celem będzie upowszechnianie wiedzy na temat natury w przystępnej dla szerokiego grona odbiorców formie. Tak o założeniach projektu mówi Mateusz Sikora, prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych:

Projekt Eko-Dialogi wpisuje się w idee budowy relacji między obywatelami Litwy i Polski za pośrednictwem oddolnych inicjatyw. Spotkanie młodzieży z tych dwóch państw służyć będzie wzajemnej integracji. Wspólne spędzanie czasu, wzbogacone refleksją na temat środowiska pozwoli młodym ludziom na swobodną, pozaformalną edukację w nieskrępowanej atmosferze.

Oprócz działań nakierowanych na przygotowanie gry planszowej, podczas wrześniowego wyjazdu uczestnicy projektu wezmą udział w szeregu warsztatów i aktywności, wzmacniających ich kompetencje kulturowe w zakresie działań związanych z ekologią oraz dialogiem międzykulturowym. Poprzez wspólne spędzanie czasu, realizowanie zadań i opracowywanie gry, młodzi ludzie z Litwy i Polski będą rozwijać nie tylko swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego, ale również umiejętność współpracy w międzynarodowym zespole. Udział uczestników w projekcie zapewni im zróżnicowane korzyści. Działania realizowane podczas projektu pozwolą uczestnikom na doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy, opracowywania materiałów edukacyjnych, tworzenia treści edukacyjnych w grupie oraz wypracowywania kompromisów.

Wymienione wyżej kompetencje wpisują się w grupę tzw. umiejętności miękkich, premiowanych współcześnie m.in. przez pracodawców. Osoby uczestniczące w wymianie będą mogły poznać się i nawiązać bezpośredni, koleżeński kontakt z przedstawicielami innej narodowości. Część uczestników Eko-Dialogów – zarówno ze strony litewskiej, jak i polskiej – brała już wcześniej udział w podobnych wymianach na terenie Litwy. Dzięki opisywanemu wydarzeniu możliwe będzie podtrzymanie i umacnianie relacji nawiązanych podczas poprzednich projektów. Doświadczenie współpracy litewsko-polskiej będą oni także mogli wykorzystać do realizacji działań o podobnym – międzynarodowym i edukacyjnym – charakterze, opartych na zaangażowaniu i współpracy. Dzięki przedsięwzięciu uczestnicy projektu będą mieli szansę nauczenia się umiejętności wypracowywania kompromisu. Zdaniem Zuzy,

Działania, zaplanowane na wymianę projektową w ramach Eko-Dialogów, będą (…) przyczyniać się do integracji grupy młodzieży z Polski i Litwy, rozwijania ich kompetencji społecznych – przede wszystkim współpracy wokół ważnego społecznie tematu – oraz poszerzenia wiedzy. Zaplanowane cele współgrają więc ze sobą i wzajemnie się uzupełniają, tworząc domkniętą całość.

Dzięki Eko-Dialogom młodzi ludzie zdobędą szereg kompetencji, które pomogą im w przyszłości realizować przedsięwzięcia zaangażowane społecznie. W sferze poznawczej, projekt Eko-Dialogi przyczyni się do poszerzenia wiedzy osób w niego zaangażowanych na temat środowiska naturalnego, grożących mu niebezpieczeństw oraz jego ochrony. Działania przyczynią się także do przekazania zgromadzonej przez uczestników projektu wiedzy szerszej grupie odbiorców. Społeczność zachodniopomorska zyska cenne narzędzie edukacyjne, podkreślające wyjątkowość przyrody tego regionu. Odbiorcy niezwiązani z wyspą Wolin będą mogli zapoznać się z jej charakterystyką przyrodniczą.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych we współpracy z Vilniaus Miesto Valkatų Klubas, dzięki finansowaniu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt objęty został patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Glebowicza.

PODCASTY I GALERIE