EFHR wyraża swoje zaniepokojenie działaniami policji litewskiej wobec szkół polskich

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest zaniepokojona tym, że w dniu 9 czerwca br. szkole średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie wizytę złożyły dwie funkcjonariuszki Pierwszego Komisariatu Policji m. Wilna. Policjantki twierdziły, iż ich celem było zbadanie listu anonimowego, w którym nadawca prosił o ukaranie rodziców za to, iż 3 czerwca nie zezwoliły swoim dzieciom na pójście do szkoły. W tym dniu w polskich szkołach Wilna i podwileńskich rejonów odbył się strajk ostrzegawczy przeciwko niszczeniu oświaty mniejszości narodowych. 

EFHR wyraża swoje zaniepokojenie działaniami policji litewskiej wobec szkół polskich

Fot. EFHR

Dla EFHR wspomniane działanie policji jest naruszeniem praw i wolności obywateli oraz działaniem mającym na celu zastraszenie mniejszości narodowych. Takiego typu interwencje, bez obiektywnej podstawy, nie mogą być tolerowane w państwie, które pragnie być uważane za państwo demokratyczne i w pełni wywiązujące się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Przypominamy, że strony Konwencji o ochronie praw mniejszości narodowych, w tym również Litwa, ratyfikując Konwencję zobowiązały się do poszanowania praw każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do swobodnego, pokojowego zgromadzania się, swobodnego stowarzyszania się, wolności wyrażania opinii, wolności myśli, sumienia i religii (art.7). Oprócz tego, również prawo krajowe gwarantuje swobodę zgromadzeń. Konstytucja RL w art. 36 głosi, iż nie można zabraniać ani utrudniać obywatelom gromadzenia się, bez broni, na pokojowych zgromadzeniach. Zgodnie z art. 1. cz. 1 ustawy o wolności zgromadzeń (LR susirinkimų įstatymas) prawo do pokojowych zgromadzeń może być ograniczone jedynie w przypadku wojny lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
EFHR jeszcze 10 czerwca pisemnie zwróciła się do Pierwszego Komisariatu Policji m. Wilna z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz ustalenie czy działania policji są zgodne z litewskim prawem.

Wszystkie placówki oświatowe oraz zrzeszenia, które mają zastrzeżenia co do sposobu ich traktowania i spotykające się z podobnymi zachowaniem władz, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Apelujemy do nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół, aby nie dali się zastraszać, a informacje o każdej wizycie policji niezwłocznie zgłaszali EFHR. Zapewniamy udzielenie nieodpłatnych konsultacji i pomocy prawnej w tym zakresie.

PODCASTY I GALERIE