EFHR: Rodzice mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za niejakościowe zeszyty ćwiczeń

Ustawa o oświacie Republiki Litewskiej (RL) stanowi, iż oświata jest działaniem mającym na celu dostarczanie osobie podstaw samodzielnego życia oraz pomoc w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności. Każdy rodzic ma nadzieję, że dziecko zdobędzie wiedzę niezbędną w szkole, a nauka będzie pobierana z wiarygodnych oraz jakościowych źródeł naukowych.

EFHR: Rodzice mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za niejakościowe zeszyty ćwiczeń

Fot. zw.lt

W celu zapewnienia dziecku niezbędnej wiedzy, nauczyciele w szkołach stosują różne metody nauczania i korzystają z rozmaitych źródeł. Jednym z najpopularniejszych jest zeszyt ćwiczeń. Zeszyt ten jest bardzo przydatnym narzędziem zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli, ponieważ dziecko nie musi nosić kserokopii, może wykonywać zadania w domu oraz cieszyć się rozmaitością zadań. Jednak rozporządzenie Ministra Oświaty i Nauki RL w sprawie zatwierdzenia podstawowego oraz ogólnego programu kształcenia na lata 2017-2018 oraz 2018-2019 Nr. V-442 stanowi, iż zeszyt ćwiczeń nie jest obowiązkowym źródłem nauki w szkołach. Dlatego właśnie to nauczyciele decydują, czy korzystać na swoich lekcjach z zeszytów ćwiczeń. Nauczyciel jest również odpowiedzialny za wybór konkretnego zeszytu ćwiczeń, a koszty zakupu tych zeszytów ponoszą rodzice.

W szkołach mniejszości narodowych nauczyciele korzystają z zeszytów ćwiczeń jako narzędzia edukacyjnego, aby dzieci mogły lepiej nauczyć się swojego języka ojczystego. Korzystając z tego źródła nauczyciele zauważyli, że w zeszytach do nauki języka polskiego występuje dużo błędów tłumaczeniowych, które zniekształcają cel samego zadania, przez co zadanie jest niejasne dla dziecka. Co mogą począć rodzice po nabyciu niejakościowego narzędzia edukacyjnego?

Sytuację komentuje prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR).

Ustawa o ochronie praw konsumenta Republiki Litewskiej (LR VET) stanowi, iż konsument ma prawo do nabycia odpowiedniej jakości towarów lub usług. Na Litwie działa Urząd Ochrony Praw Konsumenta przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która jest odpowiedzialna za wprowadzane na rynek produkty nieżywnościowe, które spełniają kryteria bezpieczeństwa, jakości, wymogi dotyczące etykietowania itd. Konsument, który uważa, iż sprzedawca lub usługodawca naruszył jego prawa ma prawo zwrócić się do sprzedawcy lub usługodawcy, skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów lub zwrócić się do sądu. Przede wszystkim osoba, która uważa, że sprzedawca lub usługodawca naruszył jego prawa musi pisemnie zwrócić się do sprzedawcy lub usługodawcy oraz określić swoje wymagania. Konsument musi się skontaktować ze sprzedawcą lub usługodawcą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym konsument dowiedział się o naruszeniu swoich praw lub powinien był wiedzieć o tym. Sprzedawca lub usługodawca musi rozpatrzyć pisemną skargę. Jeśli sprzedawca lub usługodawca nie zgadza się z wymaganiami konsumenta, nie później niż 14 dni od czasu otrzymania skargi musi dostarczyć konsumentowi szczegółową i uzasadnioną dokumentami pisemną odpowiedź. Kopie tych dokumentów muszą być dołączone do odpowiedzi sprzedawcy lub usługodawcy dla konsumenta. Skargi konsumentów są rozpatrywane nieodpłatnie. Jeśli sprzedawca lub usługodawca nie spełnia wymagań konsumenta albo spełnia je częściowo, w odpowiedzi sprzedawcy lub usługodawcy musi być ukazana procedura reklamacyjna. W takim przypadku osoba może zwrócić się do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta lub do sądu.

Zgodnie z Art. 6.363 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej (LR CK) konsument, któremu sprzedano niejakościowy towar, ma prawo żądać od sprzedawcy nieodpłatnego usunięcia wady towaru (naprawa towaru), żądać od sprzedawcy nieodpłatnej zamiany niejakościowego towaru na jakościowy, żądać od sprzedawcy odpowiednio niższej ceny za towar, jednostronnie rozwiązać umowę oraz zwrotu pieniędzy za zakup.

Rodzice, którzy nabyli niejakościowe zeszyty ćwiczeń mają prawo skontaktować się ze sprzedawcą z prośbą o nieodpłatną zamianę zeszytu na jakościowy lub żądać zwrotu pieniędzy. Wg danych EFHR, średnia cena zeszytów ćwiczeń wynosiła od 3 do 10 euro. Również rodzice, którzy nabyli niejakościowe zeszyty mają prawo do zwrotu poniesionych strat w związku ze sprzedażą towaru o niskiej jakości. Koszty usunięcia wad towaru są uważane za straty, jeśli nie zostały one usunięte przez sprzedawcę. Centrum Zaopatrzenia Oświaty przy Ministerstwie Oświaty i Nauki poinformowało, iż wydawnictwa zajmujące się wydawaniem zeszytów ćwiczeń są odpowiedzialne za niejakościowe „ćwiczeniówki”.

EFHR oferuje nieodpłatną konsultację w celu zwrotu pieniędzy za zeszyty ćwiczeń. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt drogą telefoniczną (+370 691 50 822) lub mailową – [email protected].
EFHR

PODCASTY I GALERIE