Duch Święty jest duszą Kościoła

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Oddajemy cześć Trzeciej Osobie- Trójcy Świętej, Duchowi Świętemu, który jest Pocieszycielem, jak mówi Jezus Chrystus. Jest tym, który uświęca, dodaje mocy i męstwa.

ks.Szymon Wikło
Duch Święty jest duszą Kościoła

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zesłanie Ducha Świętego nazywamy często Zielonymi Świątkami, to znaczy, że Kościół dzięki Duchowi Świętemu jest ciągle młody, ciągle żywy, dynamiczny, rozwijający się. Działanie Ducha Świętego widzimy na przykładzie Apostołów, w dzień Pięćdziesiątnicy. Zesłanie dokonało w uczniach Jezusa cudownej przemiany. Z zalęknionych i zamkniętych w Wieczerniku ludzi stają się odważnymi głosicielami Zmartwychwstałego. Wychodzą na ulice Jerozolimy, idą na cały świat, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nie straszne są prześladowania, więzienia, a nawet męczeńska śmierć. To wszystko sprawił Duch Święty,który przemienił ich serca. To Duch Święty czuwa nad Kościołem w ciągu jego całej historii. Jest duszą Kościoła. To dzięki Duchowi Świętemu możemy mówić : ,,Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”. Jesteśmy słabi, grzeszni,ale Duch Święty jest w tym Kościele ciągle obecny,on go uświęca.

W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski święty Jan Paweł II wypowiedział słowa w niedzielę Zesłania Ducha świętego w Warszawie: ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” .Było to dokładnie 35 lat temu. Jak wiele dokonało się zmian na tej ziemi. Zmieniły się całe systemy. Patrząc z wiarą na wszelkie zmiany możemy przypisać je działaniu Ducha Świętego. To przecież on jest obecny, jest pośród nas. Święty Jan Paweł II w encyklice o Duchu świętym, ,Dominum et vivifacantem” pisze słowa: ,,Duch święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się on przede wszystkim jako dar. Przychodzi bowiem z pomocą naszej słabości”.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: ,,Weźmijcie Ducha świętego”. Nie mówi daję Wam, posyłam,ale weźmijcie. Nie chodzi tu o czynność automatyczną o narzucanie, ale o świadomą współpracę, otwarcie się na Jego działanie, pewien wysiłek i zaangażowanie się z naszej strony. Dla każdego chrześcijanina taki dzień Zesłania Ducha Świętego, to dzień sakramentu bierzmowania. Duch święty napełnia nas bogactwem swoich darów. Katechizm wymienia ich siedem: mądrości,rozumu,rady,męstwa,umiejętności,pobożności,bojaźni Bożej.

Na ile potrafimy otworzyć nasze serca na przyjęcie tych darów? Sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Święty Jan Chryzostom mówi o uczniach Jezusa: ,,Zstąpili z góry nie jak Mojżesz, trzymając tylko w rękach same tablice kamienne, lecz niosąc w duszy swej samego Ducha świętego, skarb, źródło prawd i charyzmatów”. Święty Jan Chryzostom mówi o wypisaniu przykazań Bożych nie na kamieniu, ale w sercu chrześcijanina w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Pragniemy wołać: ,,Przybądź Duchu Święty, spójrz z niebiosów wzięty, światła Twego strumień; o najmilszy z gości, słodka serc radości; daj Twoim wierzącym w Tobie ufającym siedmiorakie dary”.

PODCASTY I GALERIE