Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, spotkanie w Wilnie 9 X 2022

W niedzielę 9 października 2022 w Wilnie odbędzie się spotkanie z organizatorami projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie. Będzie to w godzinach od 15:00 do 18:00 czasu wschodnioeuropejskiego, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76.

zw.lt
Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, spotkanie w Wilnie 9 X 2022

Na spotkanie przybędą przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana, Krzysztof Janowski i Jacek Umel, zaś drogą on-line połączy się Marek Oktaba, zaś wspólnie opowiadać oni będą o działaniach tego Instytutu: Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS), projekcie Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE) oraz Forum Polonii Gospodarczej (FPG). Na początku spotkania wystąpi pani
poseł Sejmu Litwy Beata Pietkiewicz, która jest obecnie słuchaczką PUNCS, wypowiadając się m.in. na temat roli, jaką chrześcijaństwo odgrywa w polityce, od epoki Jagiellońskiej po dzisiejsze wyzwania Unii Europejskiej. Później mówić będzie pani Irmina Szmalec z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W trakcie spotkania wystąpi również absolwent PUNCS, pan Tadeusz Romanowski z Solecznik, przedstawiając swe refleksje na temat PUNCS oraz zachęcając do tego, by zapisywać się na niedługo zaczynającą się trzecią już edycję tego niestandardowego działania edukacyjno- formacyjnego. Całe spotkanie z jednej strony ma przedstawić informację o działaniach Instytutu Myśli Schumana, zaś z drugiej strony zachęcić
mieszkańców Litwy znających język polski do bezpośredniego włączania się do tych działań. Te działania to:

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS), który jest pozaszkolną formą edukacji nie opartą o ustawę o szkolnictwie wyższym, z obecnie uruchamianą kolejną, trzecią już edycją, trwającą drogą on-line przez dwa semestry począwszy od 15 października 2022 aż do
końca czerwca 2023, w co drugą sobotę w godzinach od 10:00 do 13:15. Harmonogram zajęć jest umieszczony na https://puncs.pl/harmonogram-zajec/. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie, choć prosimy o pokrycie kosztów technicznych komunikatora elektronicznego w kwocie 500 zł. Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Można się tu zapoznać z tym, jak myśl chrześcijańska pomaga poprawić stan gospodarki oraz społeczeństwa, a w tym ludzkiej pracy; słuchacze dyskutują o tym z ekspertami przedstawiającymi poszczególne zagadnienia oraz piszą pracę
dyplomową zawierającą ich własne pomysły na zmianę swego otoczenia społecznego. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie, choć prosi się o pokrycie kosztów technicznych komunikatora elektronicznego w kwocie 500 zł.. Więcej na temat PUNCS można się dowiedzieć ze strony internetowej
https://puncs.pl gdzie można wypełnić elektroniczny formularz na https://puncs.pl/rejestracja/ w celu zapisania się na zajęcia.

Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE) to nowo uruchamiany projekt, przy czym platformą dla niego jest PUNCS ze wspólnie prowadzonymi zajęciami jak według wyżej wspomnianego harmonogramu. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 i ma na celu wsparcie Polonii i Polaków za granicą. Celem projektu jest budowanie dobrego wizerunku Polski wśród cudzoziemców poza granicami w obszarze
kultury, edukacji, nauki, tradycji wartości chrześcijańskich, patriotyzmu, gospodarki i polityki w spójności z koncepcją solidaryzmu społeczno-gospodarczego Roberta Schumana.

Podobnie jest z kolejnym działaniem:

Forum Polonii Gospodarczej (FPG), które adresowane jest do Polaków mieszkających poza granicami kraju, a w tym na Litwie, gdzie szczególnie ważną jest bliska współpraca tak z przedsiębiorcami z Polski, jak i tymi z Polonii, czyli mieszkającymi w krajach Zachodu. Projekt obejmuje szereg korzyści w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym. Wszyscy z Litwy, którzy zechcą się włączyć do tych na razie wspólnie rozwijających się trzech inicjatyw, są zaproszeni na cykl spotkań w celu wymiany myśli i doradztwa eksperckiego dla członków
tworzącego się środowiska animatorów, z sięganiem do zagadnień w zakresie: kultury organizacyjnej, problematyki legalizacji działalności różnych organizacji, pomocy w konsolidacji i współpracy
przedsiębiorstw ponad granicami państwowymi, co będzie uwzględniało także rachunkowość, przepisy prawa, reklamę i budowanie relacji. Powyższe działania będą miały pozytywny wpływ na wizerunek
Polaków jako narodu wprowadzającego solidaryzm społeczno-gospodarczy, oparty na fundamentach chrześcijaństwa. Integracja przedsiębiorców z Litwy, Polski oraz krajów Zachodu zwiększy możliwość konkurowania na rynkach Europy oraz przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Instytut Myśli Schumana (IMS) od początku działalności przyjął zasady działania oparte na idei Roberta Schumana: budowania relacji między ludźmi, zapraszania do współdziałania wszystkich ludzi dobrej woli, skupieniu się na projektach cyklicznych a nie jednorazowych, tak aby owoc projektów był trwały oraz obejmował działania z perspektywy w perspektywy wszystkich narodów mających utworzyć Europejską Wspólnotę Narodów, a nie super-państwo, do którego dążą elity lewicowo-liberalne Brukseli. Dlatego IMS stara się budować więzi z różnymi organizacjami i środowiskami ceniącymi patriotyzm i wartości chrześcijańskie Stąd IMS podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać jedność, solidarność i pokój.

Ambicją IMS jest budować środowisko animatorów zmieniających swe otoczenie społeczne: Animatorów Myśli Chrześcijańsko- Społecznej, Animatorów Wizerunku Polski w Europie, czy też Animatorów Polonii Gospodarczej. Wszędzie tu nowi potencjalni słuchacze PUNCS mogą znaleźć dobre pole dla niestandardowych poszukiwań oraz wartościowe środowisko ludzi nie bojących się stawiać trudnych pytań. Aby skutecznie zmieniać swe otoczenie społeczne, potrzeba tak wiedzy, jak i umiejętności, opartych na sprawnościach czy też cnotach. Tak więc obok edukacji potrzebna jest i formacja.

Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman, w swoim czasie premier Francji, inicjował proces integracji europejskiej opierając się na chrześcijaństwie. Uczył, że zjednoczona Europa będzie dysponowała siłą, której nic nie powstrzyma, a będzie to siła wspólnotowej solidarności. Przestrzegał
aby nie starać się budować europejskiego super-państwa, lecz tworzyć wspólnotę równych sobie narodów, wzajemnie ubogacających się własną różnorodnością. Dzisiejsza Unia Europejska odchodzi od myśli Schumana, od swych idei założycielskich, jednak w przekonaniu organizatorów PUNCS ten proces można odwrócić, i w ten sposób przywrócić Europie jej wielkość. A do tego przydatnym będzie promowanie wizerunku Polski jako kraju wiernego swej tożsamości.

PODCASTY I GALERIE