Ambasada RP na Litwie: Ważność Karty Polaka można przedłużyć najpóźniej do 3 miesięcy przed terminem

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie informuje, że zgodnie z art. 17.2 ustawy o Karcie Polaka przedłużenia ważności Karty Polaka można dokonać najpóźniej do 3 miesięcy przed upływem terminu ważności tego dokumentu.

zw.lt
Ambasada RP na Litwie: Ważność Karty Polaka można przedłużyć najpóźniej do 3 miesięcy przed terminem

Fot. Archiwum

W przypadku osób zgłaszających się po tym terminie, a więc zarówno z jeszcze ważną Kartą Polaka, jak i dokumentem nieważnym, konieczne jest złożenie ponownego wniosku o przyznanie Karty Polaka, a więc także ponowne okazanie wszelkich dokumentów wymaganych ustawowo przy składaniu takiego wniosku.
Informacje ogólne

Na podstawie ustawy z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.) zainteresowani i uprawnieni obywatele Litwy mogą uzyskać Kartę Polaka.

Konsul ds. Karty Polaka
przyjmuje w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie
ul. Šv. Jono 3, LT-01123 Wilno
po wcześniejszym umówieniu się na wizytę
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00
zapisy elektroniczne www.e-konsulat.gov.pl
tel. (+370) 5 2194 731

Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:

1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, potwierdzających polską narodowość, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na Litwie, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.
Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).
Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (zgoda nie jest wymagana, jeśli drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.
Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka
Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie:
http://wilno.msz.gov.pl/pl/informacja_konsularne/karta_polaka/wniosek_o_karte/
W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.
Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu; podpis musi się zmieścić się w narysowanej we wniosku ramce.

Skompletowanie dokumentów
Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. W przypadku gdy jeden z rodziców wnioskodawcy (ew. oboje) lub wnioskodawca ma polską narodowość, wystarczy metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jego lub jednego (ew. obojga) z rodziców (w przypadku zmiany nazwiska, np. u mężatek, konieczny jest również oryginał aktu małżeństwa); dokumentem wystarczającym jest również paszport litewski (starego typu, również nieważny) z wpisem o polskiej narodowości posiadacza.
Na rozmowę z konsulem należy również przynieść ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
Prosimy o skopiowanie oryginalnych dokumentów (dokumentów poświadczających polską narodowość oraz dokumentu tożsamości) – kopie wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:
– wypełniony wniosek ze zdjęciem;
– oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polską narodowość;
– oryginały i kserokopie paszportu lub dowodu osobistego.
Uwaga!
Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.
UWAGA!
Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku.
Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).
Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.
Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.
Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.
Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).
Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.
Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się – za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji – do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

Przedłużanie ważności Karty Polaka
Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

Duplikat Karty Polaka
W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka na wniosek posiadacza wydawany jest duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał oryginał Karty Polaka, o ile nie zmieniło się miejsce zamieszkania ww. posiadacza Karty Polaka. Jeśli miejsce zamieszkania uległo zmianie wnioskodawca może wystąpić o wydanie duplikatu dokumentu do konsula właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.

Zmiana danych
Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

PODCASTY I GALERIE