Alicja Piotrowicz pozostaje prezesem wileńskiego ZPL

Oddział Związku Polaków na Litwie miasta Wilna ma nowego-starego prezesa. Podczas XIV konferencji sprawozdawczo-wyborczej większością głosu na kolejną kadencję wybrana została Alicja Piotrowicz.

Konferencję poprzedzającą XIV Zjazd Związku Polaków na Litwie rozpoczęła kończąca kadencję Alicja Piotrowicz, która w swoim referacie sprawozdawczym przejrzała najważniejsze punkty w działalności Oddziału za ostatnie trzy lata. Prezes akcentowała znaczenie aktywizacji młodzieży, zrzeszania się kół Związku w dzielnicach, szkołach lub przedszkolach.

„Bądźmy godnymi propagatorami wśród krewnych, znajomych i sąsiad. Zaproszenie ich na polski koncert, imprezę lub akcję, podzielenie się polską gazetą, spowoduje, że kolejny Polak wilnianin nie będzie stał na uboczu polskiej sprawy. Jest to bardzo ważne, ponieważ będąc razem stwarzamy sobie bardziej komfortowe warunki do życia w naszym mieście” – mówiła Piotrowicz.

Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej do mikrofonu przystąpili goście: Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, cieszył się, że Oddział m. Wilna się rozwija i życzył dalszych sukcesów. Józef Kwiatkowski wyraził zadowolenie, że w uchwale konferencji nie zabrakło tak ważnych zagadnień związanych z szkolnictwem, a Renata Cytacka i Rajmund Klonowski akcentowali wagę nauki języka polskiego i aktywnego używania go w życiu publicznym. Szturmowicz z kolei zauważył, że polska szkoła straciła na konkurencyjności i rozwiązaniem tego problemu może być zwiększenie uwagi na przedmioty ścisłe, albowiem rynek pracy potrzebuje inżynierów i innych „twardych” specjalistów. Podkreślano również istotność angażowania Polaków w życie samorządów i starostw miasta Wilna – na przykład przy wyborach do rad starostw lub na stanowiska sołtysów.

Do walki o fotel prezesa Oddziału ZPL m. Wilna zgłoszono trzy kandydatury: obecną prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL Alicja Piotrowicz, wiceprezes koła ZPL „Wileńska Młodzież Patriotyczna”, społecznika Rajmunda Klonowskiego oraz Walerego Jaglińskiego. Po rezygnacji ostatniego, w drodze głosowania delegaci na kolejną kadencję wybrali Alicję Piotrowicz. Wieloletnia prezes zdobyła 115 głosów, Klonowski zaś – 32. Piotrowicz na zastępców wyznaczyła sobie Pawła Stefanowicza oraz Ilonę Gryszkiewicz-Savickienė, byłą prezes koła „Studium”.

Wydelegowano ponadto reprezentantów na XII Zjazd Związku Polaków na Litwie, który odbędzie się 30 maja, i zatwierdzono kandydatów na członków do Rady ZPL. Zostali nimi Alicja Piotrowicz, Ilona Gryszkiewicz-Savickienė i Mirosław Marszewski, prezes koła „Wilia”.

Oficjalną część konferencji zamknęło przyjęcie uchwały, w której postanowiono m. in. podjąć kroki na rzecz zwiększenia roli języka polskiego w szkolnictwie i jakości jego nauczania, a także jego obecności we wszystkich sferach życia; kontynuować prace w celu zwiększenia sieci przedszkoli z grupami z polskim językiem nauczania lub prowadzić prace uświadamiające o korzyściach wypływających z nauki dziecka w polskiej szkole. Oddział opowiada się także za współpracą z polskimi organizacjami społecznymi i kulturalno-oświatowymi placówkami Wilna.

Wileński Oddział ZPL liczy 63 koła zrzeszających 1580 członków, przy Oddziale działa biblioteka licząca około 11 000 egzemplarzy publikacji.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej