Akredytacja 2 szkół polskich: Większe możliwości edukacji w stolicy

Dwie stołeczne szkoły nabyły prawo do starania się o status tzw. długiego gimnazjum: Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli – o profilu humanistycznym oraz Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela – o programie kształcenia inżynieryjnego. Oba gimnazja uzyskały akredytację wraz z końcem 2016 r.

zw.lt
Akredytacja 2 szkół polskich: Większe możliwości edukacji w stolicy

Fot. Joanna Bożerodska

„Cieszymy się, że Ministerstwo Oświaty i Nauki doceniło wolę samorządu m. Wilno i starania szkół. Szkoły o specjalistycznych profilach kształcenia przyczynią się do tworzenia w Wilnie nowych możliwości w kształceniu.”– powiedział zastępca mera Valdas Benkunskas.

Samorząd m. Wilno jeszcze we wrześniu zwrócił się do Ministerstwa Oświaty i Nauki z prośbą o akredytację programu kształcenia średniego w polskiej Szkole Średniej im. W. Syrokomli. Po pomyślnej akredytacji szkoły, zgodnie z tym, co przewidziano w planie reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących, otrzymuje ona status długiego gimnazjum z programem kształcenia o profilu humanistycznym.

Składając wniosek do Ministerstwa z prośbą o akredytację programu kształcenia średniego tej instytucji, samorząd zrealizował cele zaplanowane w ogólnym planie reorganizacji sieci szkół, w którym Szkołę Średnią im. W. Syrokomli planowano przekształcić w tzw. długie gimnazjum, wdrażające program o profilu humanistycznym. Po uzyskaniu akredytacji szkoła ma możliwość tworzenia klas od 1 do 12.

W roku bieżącym w Szkole Średniej im. W. Syrokomli na zajęcia uczęszcza 822 uczniów. Realizując program kształcenia artystycznego i kulturowego, rozwijane są umiejętności artystyczne uczniów. Uczniowie są zachęcani do dzielenia się doświadczeniami artystycznymi, podnoszona jest ich świadomość kulturowa, formowane są takie cechy osobiste, społeczne i kulturowe jak: pewność siebie i poczucie własnej wartości, umiejętność wyrażania siebie, kreatywność, praca w zespole, tolerancja kulturowa i inne.

Samorząd wspiera również dążenia społeczności Szkoły Inżynieryjnej im. J. Lelewela do przekształcenia się ze szkoły średniej w gimnazjum długie. Jeszcze latem ubiegłego roku rada miejska zadecydowała o zmianie nazwy szkoły ze Szkoły Średniej im. J. Lelewela na Szkołę Inżynieryjną im. J. Lelewela. Na wszechstronną renowację budynku szkoły przy ul. Minties 3 samorząd przeznaczył z budżetu własnego w roku ubiegłym 2,3 mln. EUR.

Po akredytacji Szkoła Inżynieryjna im. J. Lelewela będzie pierwszą i prawdopodobnie jedyną na Litwie szkołą o profilu specjalistycznym, realizująca programy nauczania w języku polskim i rosyjskim. W gimnazjum będą mogły uczyć się wszystkie zainteresowane dzieci i osoby ze specjalnymi potrzebami, mogące rozwijać swoje wyjątkowe zdolności matematyczne, technologiczne, przyrodnicze i inżynieryjne.

W roku bieżącym do Szkoły Inżynieryjnej im. J. Lelewela uczęszcza 464 uczniów: do klas, w których językiem wykładowym jest polski – 326 uczniów, a rosyjski – około 140. Uczniowie są tutaj zachęcani do rozwijania swojego myślenia krytycznego, zdobywania podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania procesami technicznymi i technologicznymi, badania i analizowania otoczenia, poznawania natury i kultury, rozwijania świadomości o otaczającym nas świecie, wykonywania badań laboratoryjnych.

PODCASTY I GALERIE