Akceptacja MSZ dla projektów społeczności polskiej na Litwie

W ramach doskonalenia form i metod współpracy z Polonią i Polakami za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych usprawniło zasady zaspokajania potrzeb społeczności polskich w świecie i udzielania im wsparcia finansowego.

PAP
Akceptacja MSZ dla projektów społeczności polskiej na Litwie

Fot. FB/Ambasada RP

Potrzeby społeczności polskiej na Litwie zostały, podobnie jak w ubiegłych latach, potraktowane priorytetowo. Wyodrębnione zostały znaczne kwoty na wsparcie szkolnictwa polskiego, infrastruktury szkolnictwa oraz mediów polskich na Litwie, którymi gospodarować będzie polski podmiot pozarządowy, wybrany w trwającym obecnie otwartym konkursie. Fundusze na te cele, którymi dysponuje Ambasada, zostały w związku z tym odpowiednio zmniejszone. Nasze działania będą mieć więc obecnie charakter pomocniczy i uzupełniający.

O szczególnym potraktowaniu spraw Polaków na Litwie świadczy również fakt, że przesłane do Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ projekty licznych organizacji, fundacji, stowarzyszeń i szkół polskich z Wileńszczyzny zostały rozpatrzone w pierwszej kolejności.

Miło nam powiadomić, że zaakceptowano 18 projektów w ramach funduszu „Szkolnictwo”, 35 z funduszu „Kultura i pozostała działalność” oraz 2 w ramach funduszu „Opieka nad miejscami pamięci narodowej”. Zespół oceniający wyróżnił projekt Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (integracja uczniów szkół polskich i litewskich), Domu Kultury Polskiej w Wilnie (promocja polskiej kultury na festiwalu „Noc kultury”) oraz Fundacji Małego Księcia (wpierający czytelnictwo książek wśród dzieci i młodzieży). Zaakceptowane zostały także projekty m.in. Polskiej Macierzy Szkolnej, Wileńskiej Filii Uniwersytetu
w Białymstoku, Fundacji Wspierającej Oświatę Polska „Samostanowienie”, szkoły Średniej im. W.Syrokomli w Wilnie i i Gimnazjum im. A.Mickiewicza. W ramach funduszu „Kultura” zaakceptowano m.in. projekty Domu Kultury Polskiej, Centrum Kultury w Solecznikach, Uniwersytetu III Wieku, „Kuriera Wileńskiego”, Trockiego Oddziału Związku Polaków na Litwie oraz Galerii Znad Wilii. Wszyscy zainteresowani zostaną wkrótce poinformowani
o szczegółach rozstrzygnięć i dalszym postępowaniu.

Przypominamy, że do kwietnia br. możliwe jest składanie projektów, których realizacja planowana jest w drugiej połowie roku.

PODCASTY I GALERIE