Zdalne Polsko-Litewskie Zgromadzenia Parlamentarne

Przygotowania do obchodów 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja, 30. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych, współpraca infrastrukturalna i energetyczna oraz rola Polski i Litwy we wspieraniu procesów demokratycznych na Białorusi - to główne tematy rozmów podczas XXII sesji Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, która odbyła się w piątek 26 marca w formule wideokonferencji. Polskiej delegacji przewodniczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, zaś stronie litewskiej wiceprzewodniczący Seimasu Paulius Saudargas.

zw.lt
Zdalne Polsko-Litewskie Zgromadzenia Parlamentarne

sejm.gov.pl

– Spotykamy się w czasie światowych zmagań z pandemią COVID19. Spotykamy się aby kontynuować dialog polityczny. Sesja dowodzi, że polsko-litewskie relacje pozostają intensywne bez względu na okoliczności. Wspieramy także obywateli Białorusi, którzy wczoraj obchodzili Święto Wolności. Wspieramy Polaków na Białorusi – działaczy brutalnie zaatakowanych przez reżim. Dziękuję za zdecydowaną reakcję Prezydenta Litwy – powiedziała wicemarszałek Gosiewska otwierając obrady.

Z kolei wiceprzewodniczący Saudargas zaznaczył w swoim wystąpieniu, że Polska to najważniejszy partner strategiczny Litwy w regionie.

– Nasze stosunki są mocne, cenimy wspólnotę historyczną, rozwijamy projekty infrastrukturalne, takie jak Ria Baltica, Via Baltica. Wśród wyzwań stojących przed naszymi państwami Paulius Saudargas wymienił m. in. bezpieczeństwo w regionie, niezależność energetyczną. – Polska wspiera Litwę w synchronizacji litewskiego systemu energetycznego – podkreślił litewski polityk.

Uczestnicy sesji rozmawiali o tegorocznych obchodach rocznicowych Konstytucji 3 Maja i przygotowywanych uroczystościach. Jednym z będzie kolejna sesja ZP, na której przyznana zostanie Nagroda Obojga Narodów. – To ważna nagroda, ściśle związanej z naszym Zgromadzeniem, ale i relacjami polsko-litewskimi. Będzie to uhonorowanie wybitnych Polaków i Litwinów zasłużonych w budowanie i rozwijanie naszych relacji – mówiła Małgorzata Gosiewska.

Podczas wideokonferencji podjęto również tematy polsko-litewskich projektów energetycznych i infrastrukturalnych, bezpieczeństwa regionalnego, sytuacji epidemicznej oraz współpracy gospodarczej, transportowej, infrastrukturalnej, kulturalnej, naukowej, a także sytuacji Polaków na Litwie. Wyrażono nadzieję, że prace nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych – które trwają po stronie litewskiej – rozwiążą szereg problemów między krajami.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania była dyskusja o możliwościach współpracy, w tym parlamentarnej, w kontekście sytuacji na Białorusi. Dyskutowana o możliwościach wsparcia Białorusinów, a tym samym Polaków mieszkających na Białorusi, w szczególności bezprawnie uwięzionych przedstawicieli Związku Polaków Na Białorusi.

Na zakończenie sesji parlamentarzyści z Polski i Litwy przyjęli również wspólne oświadczenie, które podpisali Przewodniczący Delegacji obu krajów: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i wiceprzewodniczący Seimasu Paulius Saudargas.

Tekst oświadczenia:

Oświadczenie nr 1/XXII/2021

26 marca 2021 r.

Warszawa, Wilno

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, obradujące zdalnie na XXII sesji w dniu 26 marca 2021 r., odwołując się do wspólnej tradycji wolności obywatelskich i demokracji wyrażonej w Konstytucji 3 Maja, której 230. rocznicę uchwalenia upamiętniają przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm Republiki Litewskiej uchwały, rozważając rolę Polski i Litwy we wspieraniu procesów demokratycznych w krajach Partnerstwa Wschodniego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Białorusi i sytuacji w Rosji,

podkreśla, że należy kontynuować współpracę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w oparciu o międzynarodowe formaty i konwencje, a także nasze wspólne dziedzictwo kulturowe, którego jednym z przejawów są również tegoroczne obchody 110. rocznicy urodzin wielkiego literata, noblisty Czesława Miłosza, w celu zapewnienia bezpiecznego sąsiedztwa w regionie i umocnienia demokracji; wspiera procesy demokratyczne w krajach Partnerstwa Wschodniego, zwracając szczególną uwagę na eurointegrację i euroatlantyckie aspiracje tych krajów;

będzie dążyć, aby podczas prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r. i 2027 r. stowarzyszone z Unią Europejską (UE) kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawia, Gruzja, Ukraina) otrzymały status kandydatów na członków UE i rozpoczęły negocjacje w sprawie członkostwa w UE;

zwraca uwagę na fakt, że sukces krajów Partnerstwa Wschodniego ma strategiczne znaczenie dla budowania demokratycznej i europejskiej Rosji zamiast agresywnej, nieprzyjaznej i łamiącej międzynarodowe zobowiązania oraz wzbudzającej stałe napięcie geopolityczne Federacji Rosyjskiej; w pełni popiera ideę wolnych i demokratycznych wyborów na Białorusi pod kierownictwem i nadzorem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), jak również determinację białoruskich obywateli do kształtowania przyszłości swojego kraju zgodnie z zasadami demokracji, praworządności i praw człowieka;

wzywa białoruski reżim do zaprzestania represji wobec działających pokojowo ludzi i uwolnienia zatrzymanych w demonstracjach po sfałszowanych wyborach;

wzywa białoruski reżim do niezwłocznego wypuszczenia na wolność zatrzymanych przywódców mniejszości polskiej na Białorusi, w tym Pani Andżeliki Borys, Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi, uważając, że żadna mniejszość nie może stać się zakładnikiem w grze politycznej;

zdecydowanie potępia działania Federacji Rosyjskiej, sprzeczne z prawem międzynarodowym i zobowiązaniami powziętymi przez Rosję, które zdaniem członków Zgromadzenia są niezgodne ze zobowiązaniami członka Rady Europy i OBWE, do poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka i praworządności zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Akcie Końcowym podpisanym w Helsinkach oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych;

wzywa delegacje polskie i litewskie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE do współpracy i podjęcia niezbędnych środków w celu oceny i potępienia naruszeń norm, zasad i zobowiązań popełnionych przez Federację Rosyjską;

wyraża nadzieję na dobrą współpracę podczas sprawowania przez Polskę przewodnictwa w OBWE w 2022 r.

Na podst. sejm.gov.pl

PODCASTY I GALERIE