• Świat
  • 2 października, 2013 11:26

W poniedziałek finał konsultacji ws. Planu Współpracy z Polonią w 2014 r.

W poniedziałek odbędzie się spotkanie organizacji polonijnych z wiceminister SZ Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, które zakończy negocjacje ws. "Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." - powiedziała dyrektor departamentu ds. Polonii w MSZ Barbara Tuge-Erecińska.

PAP
W poniedziałek finał konsultacji ws. Planu Współpracy z Polonią w 2014 r.

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Tuge-Erecińska poinformowała o tym na posiedzeniu senackiej komisji ds. emigracji i łączności z Polakami za granicą, podczas którego przedstawiła senatorom informację MSZ na temat projektu „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

Plan, poinformowała Tuge-Erecińska, wyróżnia trzy cele priorytetowe współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Są nimi: „nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce”, „wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania” oraz „wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską”.

Trzy cele priorytetowe współpracy z Polonią i Polakami za granicą: „nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce”, „wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania” oraz „wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską”

Jak podkreśliła, stałym dążeniem polityki polonijnej państwa jest objęcie regularnym nauczaniem języka polskiego jak największej liczby dzieci polskich i polskiego pochodzenia za granicą, a także przekonanie rodziców do korzyści wynikających z zachowania języka polskiego oraz promocja zalet dwujęzyczności.

Tuge-Erecińśka przywołała dane z placówek dyplomatyczno-konsularnych, z których wynika, że ok. 70 proc. osób polskiego pochodzenia nie zna języka ojczystego. Wskaźnik ten, tłumaczyła, ma różną wartość w zależności od państwa. W Europie Zachodniej wynosi 20 proc., a w Ameryce Północnej, gdzie mieszka ok. połowy polskiej emigracji, odsetek osób niewładających językiem polskim – to ponad 90 proc.

Jak mówiła, resort spraw zagranicznych zakłada, że w 2014 r. nadal rozwijać się będzie kształcenie młodzieży polonijnej w kraju; aktywnie wspierane będą różne formy organizacji pobytów edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce, rozwijany będzie program stypendialny dla studentów i doktorantów polskiego pochodzenia, uczących się na polskich uczelniach.

MSZ ponadto zapowiada w 2014 m.in. wspieranie tworzenia szkół społecznych, uspołecznianie szkolnych punktów konsultacyjnych przy placówkach dyplomatyczno-konsularnych, wspieranie partnerstwa szkół polonijnych ze szkołami w Polsce. Resort chce też uruchomić nauczanie języka polskiego droga e-learningu.

Resort dyplomacji chce też aktywizować i mobilizować polskie środowiska w państwach ich zamieszkania, by wzmacniać pozycję Polonii i Polaków za granicą.

Jak podkreśliła Tuge-Erecińska, w 2014 roku, jak w i późniejszych latach dużo większą rolę we współpracy z Polonią, a zwłaszcza jej młodym pokoleniem, będą odgrywać elementy wspierania demokracji, a przede wszystkim aktywności obywatelskiej osób polskiego pochodzenia.

Ministerstwo chce m.in. wzmacniać wpływy społeczno-polityczne społeczności polskich w lokalnych strukturach władzy i samorządów, upowszechniać wśród polskich mniejszości wiedzę o standardach w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych oraz funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Innym z celów, jakie stawia sobie MSZ, jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. Resort zapowiada, że przyszły rok będzie okresem dalszego stymulowania kontaktów gospodarczych i biznesowych Polonii i Polaków zamieszkałych poza krajem z wolnorynkową gospodarką Polski.

Resort dyplomacji chce też aktywizować i mobilizować polskie środowiska w państwach ich zamieszkania, by wzmacniać pozycję Polonii i Polaków za granicą

Tuge-Erecińska zaznaczyła, że od początku 2013 r. rozpoczął się proces tworzenia przy placówkach dyplomatyczno-konsularnych tzw. polonijnych rad konsultacyjnych, które mają zbliżać środowiska polonijne do realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w państwie zamieszkania.

Ponadto, mówiła, w przyszłym roku zintensyfikowane mają być działania mające na celu troskę o migrantów zarobkowych w państwach UE. MSZ chce m.in. skupiać elity polonijne wokół projektów o wymiarze strategicznym dla interesów gospodarczych Polski, informować rodaków o sytuacji i przemianach w Polsce, rozwijać sieć mediów polonijnych i polskojęzycznych, promować wymianę inwestycyjno-handlową z krajami zamieszkania przy zaangażowaniu osób polskiego pochodzenia, a także wspierać powracających migrantów poprzez włączanie ich w system działań readaptacyjnych, w tym reorientacji zawodowej, planowania kariery, adaptacji dzieci do polskiego systemu edukacji.

Tuge-Ereińska podkreśliła, że istnieją dwa sposoby finansowania działań dotyczących Polonii. Pierwszy to doroczny konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Tegoroczny konkurs zostanie uruchomiony w październiku.

Drugi sposób to składanie projektów poprzez polskie placówki dyplomatyczne. Jak zapowiedziała Tuge-Erecińska, w 2014 roku ta forma finansowania „przybierze postać nowego systemu finansowania”.

Poza terytorium Polska mieszka 18–20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. Ponad 2-milionowa rzesza migrantów zarobkowych mieszka w państwach Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE