• Świat
  • 27 sierpnia, 2020 12:43

Ukraina zamknęła granice dla obcokrajowców

To już oficjalna decyzja władz - granice ukraińskie zostają zamknięte od 29 sierpnia do 28 września. Po tym terminie, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, zakaz będzie ewentualnie podtrzymany. Ukraina w ostatnich dniach odnotowuje zwiększoną ilość przypadkó zakażenia COVID-19 przekraczającą 1000 osób dziennie.

PAI
Ukraina zamknęła granice dla obcokrajowców

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Premier Denys Szmyhal wyjaśniając motywy takiej decyzji stwierdził, że priorytetem jest ochrona obywateli Ukrainy, ale też i odpowiedzialność względem krajó sąsiedzkich.

Istnieją pewne wyjątki pozwalające przekraczać Ukraińską granicę. Najważniejszym jest wyłączenie Białorusinów, co należy łączyć z sytuacją społęczną w tym kraju. Podobnie przepuszczani będą członkowie misji humanitarnych, kierowcy ciężarówek oczywiście wbędący w pracy, korpus NATO i wiele innych. Należy też pamiętać o obowiązkowej kwarantannie dla osób, które np wracają do domu z zagranicy. Zasada ta utrzymana zostanie przynajmniej do końca października br.

Przy tej okazji należy pamiętać, że część terytorium Ukrainy okupowana przez Federację Rosyjską jest poza realnym wpływem rządu Ukraińskiego również w aspekcie epidemicznym. Już w kwietniu MSZ Ukrainy skierowało do „Federacji Rosyjskiej jako państwa okupacyjnego” wniosek o „ochronę życia i zdrowia ludności czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy w kontekście pandemii COVID-19”.

Czytamy w nim:

W kontekście rozprzestrzeniania się ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża zaniepokojenie stanem ochrony życia i zdrowia ludności czasowo okupowanych terenów Autonomicznej Republiki Krym oraz miasta Krym. Sewastopol, niektóre obszary obwodów donieckiego i ługańskiego.

Trwająca agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej uniemożliwia stronie ukraińskiej bezpośrednie udzielanie pomocy ludności na terenach okupowanych czasowo. Pomoc ze strony społeczności międzynarodowej staje się również znacznie trudna w kontekście ciągłych działań wojennych i faktycznego zamknięcia dostępu administracji okupacyjnej do SMM OBWE, agencji ONZ, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i innych międzynarodowych organizacji humanitarnych.

Obowiązkiem Federacji Rosyjskiej jako państwa okupującego na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony życia i zdrowia ludności tych terytoriów.

W szczególności na mocy art. 56 Konwencji genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 r. O ochronie osób cywilnych w czasie wojny państwo okupujące jest zobowiązane do zapewnienia i utrzymywania na okupowanym terytorium odpowiednich warunków zdrowotnych i higienicznych oraz do podjęcia profilaktycznych i środki zapobiegawcze niezbędne do zwalczania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i epidemii.

Domagamy się od Federacji Rosyjskiej ciągłego przekazywania wyczerpujących informacji o rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusowej na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy oraz o środkach, jakie podejmuje ona w celu pomocy ludności tych terenów w radzeniu sobie z pandemią.

Wzywamy Federację Rosyjską do pełnego zagwarantowania prawa do życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla nielegalnie przetrzymywanych Ukraińców, do zapewnienia pełnego i wszechstronnego dostępu dla międzynarodowych misji monitorujących i przedstawicieli MKCK, a także pracowników medycznych do populacji czasowo okupowanych terytoriów zapewnienie wykwalifikowanych badań lekarskich, leczenia i pomocy humanitarnej.

Notatka dyplomatyczna z tymi żądaniami została przekazana stronie rosyjskiej.

Wzywamy społeczność międzynarodową do zapewnienia odblokowania dostępu Rosji do tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy w celu udzielenia takiej pomocy.

Niestety nota dyplomatyczna nie spotkała się ze spodziewanym odzewem.

PODCASTY I GALERIE