• Świat
  • 23 września, 2021 12:31

TVN24 z koncesją na kolejny okres

22 września 2021 r. KRRiT podjęła uchwałę o udzieleniu Spółce TVN koncesji na kolejny okres, na rozpowszechnianie programu TVN24.

IAR
TVN24 z koncesją na kolejny okres

Fot. Facebook/Tętno Regionu -Gazeta Powiatowa

– Dzisiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła postępowanie w sprawie koncesji dla programu informacyjnego TVN24 – powiedziała Teresa Brykczyńska. Decyzja zapadła na cztery dni przed jej wygaśnięciem.

Rzecznik poinformowała, że w „głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – 4 głosy były za przyznaniem koncesji, 1 głos przeciw”.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła dziś jednogłośnie uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uchwała stwierdza m.in. że w ocenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w świetle obecnie obowiązujących przepisów, podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49 proc., nie jest uprawniony do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w naszym kraju.

Podobnie nie jest do tego uprawniony podmiot z siedzibą w Polsce, który jest zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poprzez dysponowanie, pośrednio albo bezpośrednio przez ten zagraniczny podmiot ponad 49 proc. głosów w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu, nawet jeśli jednocześnie dany podmiot z siedzibą w Polsce jest zależny od podmiotu z siedzibą w kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rekomenduje, by takie podmioty działające w Polsce zostały wezwane do usunięcia naruszeń w tym zakresie, dopierodopiero gdy tak się nie stanie, można mówić o rażącym naruszeniu prawa.

KRRiT zobowiązuje w uchwale swojego przewodniczącego do wezwania wszystkich koncesjonariuszy, których dotyczy dokument, do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Przewodniczący ma także zwrócić się do premiera z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie regulacji prawnych w tym zakresie.

PODCASTY I GALERIE