• Świat
  • 21 sierpnia, 2014 13:48

Ponad 1 tys. 200 Ukraińców ubiega się w Polsce o status uchodźcy

Począwszy od stycznia do 19 sierpnia 2014 r., do Urzędu ds. Cudzoziemców wpłynęło 1265 wniosków obywateli Ukrainy o nadanie statusu uchodźcy. Jako główne przyczyny starający się podają m.in. strach przed prześladowaniami oraz obawę przed powołaniem do wojska.

PAP
Ponad 1 tys. 200 Ukraińców ubiega się w Polsce o status uchodźcy

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Z zebranych przez nas informacji wynika, że od początku roku do 19 sierpnia obywatele Ukrainy złożyli 1265 wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Dla porównania w 2013 r. wpłynęło ich 46. Obecnie szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi postępowania w sprawie nadanie statusu uchodźcy wobec 976 obywateli Ukrainy; dotąd wydał 166 decyzji negatywnych ws. wniosków z 2014 r.” – poinformowała w środę PAP rzeczniczka UDSC Ewa Piechota.

Z danych UDSC wynika też, że począwszy od 1 stycznia do 19 sierpnia 2014 r. obywatelom Ukrainy wydano ponad 6 tys. decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 339 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 967 decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się, 2 109 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy oraz 636 na pobyt stały.

Jak powiedziała Piechota, wśród składających wnioski o status uchodźcy w Polsce przeważają osoby narodowości ukraińskiej – ok. 86 proc.; są też osoby deklarujące narodowość tatarską – ok. 7 proc. i rosyjską – ok. 4 proc.

Większość Ukraińców składających wnioski to mężczyźni (64 proc.) i osoby w wieku od 20 do 65 lat. „Należy jednak pamiętać, że takie wnioski, w więcej niż połowie przypadków, są składane również w imieniu pozostałych członków rodziny – współmałżonka i dzieci” – poinformowała Piechota.

Z prowadzonych do lipca 2014 r. postępowań (dotyczyły one 270 obywateli Ukrainy) wynika, że większość – 36 proc. – ubiegających się o status uchodźcy to osoby, które pochodzą ze wschodniej Ukrainy – obwodów donieckiego, ługańskiego oraz charkowskiego.

„Wszyscy powołują się na ogólną niebezpieczną sytuację w regionie oraz obawę o swoje bezpieczeństwo ze względu na wcześniejszy udział w Majdanie Kijowskim bądź innych regionalnych manifestacjach popierających jedność Ukrainy. Zdarzały się również przypadki powoływania się na prześladowania ze względu na religię – niezależnie od wyznawanej wiary, obawę przed powołaniem do wojska, a także na brak możliwości leczenia czy podjęcia pracy na Ukrainie” – poinformowała Piechota.

Kolejna duża grupa Ukraińców wnioskujących o status uchodźcy to ci, którzy przyjechali do Polski z Krymu. „Osoby te, po opuszczeniu Krymu, zazwyczaj przez pewien czas przebywały na terenie zachodniej Ukrainy. Zdecydowana większość podjęła decyzję o opuszczeniu Krymu, jak również Ukrainy, po referendum, które odbyło się w połowie marca 2014 r., w wyniku którego Rosja anektowała półwysep krymski. Są wśród nich także wnioskodawcy narodowości tatarskiej, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim ze względu właśnie na narodowość oraz wyznawaną religię, a także osoby będące zwolennikami przynależności Krymu do Ukrainy” – zaznaczyła Piechota.

Część wnioskodawców to z kolei osoby z południowej Ukrainy – z obwodów chersońskiego, mikołajowskiego i odeskiego. „Oni z kolei powołują się głównie na niebezpieczną sytuację w miejscu zamieszkania i na obawy przed zajęciem tych terenów przez Federację Rosyjską. W pojedynczych sprawach wskazują też na obawę przed powołaniem do wojska, udział w Euromajdanie, brak możliwości leczenia na Ukrainie czy wcześniejszy pobyt na terytorium Polski” – dodała rzeczniczka.

O nadanie statusu uchodźcy wnioskują też Ukraińcy, którzy np. już wcześniej mieszkali w Polsce i obawiają się powrotu na Ukrainę w związku z groźbą wybuchu wojny z Rosją i ogłoszoną przez władze mobilizacją. „Te osoby powołują się na swoje przywiązanie do Polski, niektórzy tutaj studiują, inni mają pracę, z której mogą się utrzymać, a w przypadku powrotu na Ukrainę najprawdopodobniej będą osobami bezrobotnymi bądź też będą otrzymywały niskie wynagrodzenia. Wśród innych przyczyn ubiegania się o status uchodźcy podawanych przez obywateli Ukrainy są m.in.: obawa przed kryminalnymi działaniami separatystów; zła sytuacja materialna; brak możliwości uzyskania efektywnej pomocy (głównie finansowej) ze strony władz Ukrainy; obawa przed prześladowaniem ze względu na orientację seksualną czy poczucie braku perspektyw” – poinformowała Piechota.

Jak dodała, wśród Ukraińców, które złożyli wnioski o status uchodźcy nie ma wyższych przedstawicieli organizacji politycznych, przedstawicieli wyższych struktur siłowych i poprzednich władz na szczeblu centralnym.

PODCASTY I GALERIE