• Świat
  • 30 grudnia, 2016 13:56

Polska: 16,5 mln zł dotacji na mniejszości narodowe i etniczne w 2017 r.

16,5 mln zł wyniosą dotacje dla mniejszości narodowych i etnicznych w 2017 roku. Do 16 stycznia organizacje, którym przyznano środki na realizację projektów na rzecz mniejszości mogą zwrócić się do MSWiA o ponowne przeanalizowanie swoich wniosków.

PAP
Polska: 16,5 mln zł dotacji na mniejszości narodowe i etniczne w 2017 r.

Każdego roku resort spraw wewnętrznych i administracji, w porozumieniu z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przyznaje dotacje na ochronę tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Z dotacji na 2017 rok rozdzielono już ponad 11,1 mln zł, które trafią do kilkuset organizacji. Dodatkowo, na projekty, które wpłyną w przyszłym roku resort przeznaczył ponad 5,3 mln zł – dowiedziała się w piątek PAP w MSWiA.

„Wszystkie zainteresowane podmioty zostały poinformowane o tym, że mogą do 16 stycznia 2017 roku zwrócić się do ministerstwa z prośbą o ponowne przeanalizowanie swoich wniosków. Decyzja ta jest zgodna z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych” – powiedziała w piątek PAP Małgorzata Woźniak z MSWiA.

Według ustawy mniejszością narodową jest grupa obywateli polskich, mniej liczna od pozostałej części ludności Polski, dążąca do zachowania swojego języka, kultury i tradycji, mająca świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej, której przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Polski od co najmniej 100 lat.

Ustawa wymienia dziewięć mniejszości narodowych: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską oraz cztery mniejszości etniczne: karaimską, łemkowską, romską i tatarską. Za język regionalny uznano kaszubski. W Polsce mniejszości narodowe stanowią mniej niż 1 proc. społeczeństwa.

Przepisy odróżniają mniejszość narodową od etnicznej poprzez kryterium utożsamiania się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. W myśli ustawy osoby należące do mniejszości mają prawo m.in. do używania i pisowni imion oraz nazwisk zgodnie z zasadami języka mniejszości, swobodnego posługiwania się tym językiem w życiu prywatnym i publicznie oraz nauki w tym języku lub samego języka.

Na podstawie ustawy mieszkańcy gmin, gdzie mniejszość stanowi co najmniej 20 proc., mogą ubiegać się o wprowadzenie swojego języka jako języka pomocniczego w kontaktach z urzędem gminy i używać dodatkowych nazw miejscowości i ulic.

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych powstała w 2005 r. Jest organem opiniodawczo-doradczym premiera w sprawach dotyczących mniejszości. Jej stanowiska są wypracowywane na zasadzie porozumienia stron, a nie głosowania.

PODCASTY I GALERIE