• Świat
  • 15 lutego, 2019 13:03

Parlament Europejski domaga się poprawy warunków transportu zwierząt

UE i państwa członkowskie muszą lepiej egzekwować przepisy dotyczące ochrony przewożonych zwierząt i karać wszystkich sprawców wykroczeń - zaapelował w uchwalonej w czwartek rezolucji Parlament Europejski.

PAP
Parlament Europejski domaga się poprawy warunków transportu zwierząt

Fot. PAP/EPA / PATRICK SEEGER

W rezolucji – przyjętej 411 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 110 głosach wstrzymujących się – posłowie ponowili swój apel z 2012 r. o zdecydowane i jednolite we wszystkich krajach egzekwowanie unijnych przepisów z 2005 r. dotyczących ochrony przewożonych zwierząt, których stosowanie w niektórych państwach UE pozostawia wiele do życzenia.

Parlamentarzyści uważają, że Komisja Europejska powinna nakładać kary na państwa członkowskie, które nie stosują przepisów UE prawidłowo. Proponowane kary to m.in. konfiskata pojazdów i obowiązkowe przekwalifikowanie personelu.

Posłowie chcą również wykorzystać nowoczesne technologie w celu poprawy egzekwowania obowiązujących przepisów, w tym systemy geolokalizacji do monitorowania aktualnej lokalizacji zwierząt i czasu trwania podróży oraz systemu przesyłania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomiędzy punktami wyjazdu i przyjazdu. Urzędnicy poświadczający wypełnione w sposób niezgodny z prawdą dzienniki przewozu powinni być surowo karani.

Parlament domaga się też opracowania nowej strategii dobrostanu zwierząt na lata 2020-2024 i jasnego zdefiniowania kryteriów uzasadniających potrzebę transportu.

Europarlament wezwał też władze krajowe do: zwiększenia liczby niezapowiedzianych prewencyjnych kontroli, informowania organów państw położonych na trasie transportu o stwierdzeniu naruszenia, zawieszania lub cofania licencji przewoźnika w przypadku powtarzających się wykroczeń, zakazania używania pojazdów i statków nieodpowiadających wymogom oraz dostosowania portów do wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt.

Posłowie chcą również opartej na wynikach współczesnych badań naukowych aktualizacji unijnych przepisów dotyczących pojazdów transportowych, między innymi w zakresie wystarczającej wentylacji, kontroli temperatury, systemów pojenia i podawania pasz płynnych oraz dostosowania pojazdów do specyficznych potrzeb różnych gatunków zwierząt.

Ich zdaniem czas transportu zwierząt powinien być jak najkrótszy. Posłowie popierają lokalne ubojnie (mobilne lub usytuowane w gospodarstwach rolnych) i zakłady przetwórstwa mięsnego położone w pobliżu miejsca chowu, krótkie kanały dystrybucji i sprzedaż bezpośrednią.

Chcą również, aby Komisja określiła odpowiedni czas podróży dla różnych gatunków zwierząt i opracowała strategię przejścia, w miarę możliwości, z transportu żywych zwierząt na transport mięsa i tusz oraz materiału biologicznego.

Posłowie uważają też, że jeżeli normy dotyczące transportu zwierząt w państwach spoza UE nie są dostosowane do norm UE lub ich wdrożenie jest niewystarczające, to eksport żywych zwierząt do tych państw powinien podlegać umowom dwustronnym, które niwelowałyby różnice w traktowaniu zwierząt w UE i poza nią. Gdyby nie udało się tego celu osiągnąć, należy zakazać eksportu.

„Podmioty w łańcuchu transportowym muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań, niezależnie od tego, czy są rolnikami, handlarzami zwierzętami, weterynarzami czy firmami transportowymi. Wyraźnie powiedzieliśmy Komisji i państwom członkowskim, że muszą doprowadzić do takiego stanu rzeczy, odpowiednio egzekwując obowiązujące przepisy lub opracowując nowe narzędzia polityczne, wykorzystujące nowe technologie, w celu skrócenia czasu transportu” – powiedział sprawozdawca rezolucji Joern Dohrmann (EKR).

„Dotyczy to również krajów spoza UE. Jak stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości, UE jest odpowiedzialna za zwierzęta nawet po opuszczeniu przez nie unijnego terytorium. Dlatego też albo kraje te zapewniają tak wysoki poziom ochrony przewożonych zwierząt, jak my, albo powinniśmy zakazać wywozu tam żywych zwierząt” – dodał europoseł.

W rezolucji zaleca się utworzenie komisji śledczej do spraw dobrostanu zwierząt przewożonych w UE i eksportowanych za granicę na początku następnej kadencji Parlamentu. Komisja powinna odpowiednio zbadać zgłaszane przypadki złego traktowania transportowanych zwierząt oraz brak egzekwowania obowiązujących przepisów UE.

PODCASTY I GALERIE