• Świat
  • 17 grudnia, 2020 16:45

Europosłowie popierają propozycje obywateli dotyczące różnorodności językowej i kulturowej

W czwartek Parlament Europejski (PE) wezwał do podjęcia konkretnych działań w kontekście europejskiej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest wzmocnienie różnorodności kulturowej i językowej UE.

zw.lt
Europosłowie popierają propozycje obywateli dotyczące różnorodności językowej i kulturowej

Fot. Joanna Bożerodska

Pod europejską inicjatywą obywatelską „Minority SafePack” podpisy złożyło 1,32 mln osób, głównie z Rumunii, Węgier, Łotwy, Hiszpanii, Danii, Słowacji, Litwy, Chorwacji i Słowenii. Projekt proponuje dziewięć konkretnych działań, które UE mogłaby podjąć w celu ochrony osób należących do mniejszości narodowych oraz wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej.

Rezolucja popierająca inicjatywę obywatelską została przyjęta 524 głosami za, przy 67 głosach przeciw i 103 wstrzymujących się. Posłowie zwracają uwagę, że mniejszościom narodowym w UE grozi asymilacja, co prowadzi do zubożenia ogólnounijnej kultury i utraty różnorodności językowej. Posłowie PE są zatem przekonani, że w społecznościach, w których używa się więcej niż jednego języka urzędowego, prawa wszystkich języków muszą być przestrzegane jednakowo, zgodnie z systemem konstytucyjnym i prawem krajowym każdego kraju UE.

Uznając, że kraje UE ponoszą odpowiedzialność za ochronę mniejszości narodowych, posłowie wzywają do ustanowienia wspólnych minimalnych standardów UE i odpowiednich aktów prawnych, aby rozwiązać ten problem. Ze swojej strony posłowie wzywają do dalszego wspierania krajowych, regionalnych i lokalnych wysiłków w tej dziedzinie. Proponują działania w dziedzinie edukacji, kultury i usług publicznych. Parlament wezwał również kraje UE do ratyfikowania i wdrożenia Konwencji o ochronie mniejszości narodowych i Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

Posłowie zwracają uwagę, że wielu osób bez obywatelstwa w UE należy do mniejszości narodowych i językowych. Wzywają więc państwa do zapewnienia każdemu dostępu do usług kulturalnych i rozrywkowych w ich własnym języku. Ze swojej strony UE jest wzywana do aktywnego promowania korzyści płynących z wielojęzyczności. Proponuje się uwzględnienie potrzeb mniejszości narodowych i językowych przy podziale środków unijnych i krajowych.

Parlament wyraża zaniepokojenie wzrostem przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści na tle rasizmu, ksenofobii lub nietolerancji wobec członków mniejszości narodowych w Europie. PE zwraca również uwagę, że mniejszościom często brakuje kompleksowych usług medialnych i wzywa UE do wspierania ich rozwoju oraz do zachowania kultury i języków mniejszości poprzez jednolity rynek cyfrowy i politykę medialną.

Około 8 proc. obywateli UE należy do mniejszości narodowych. Ochrona osób należących do grup mniejszościowych jest jedną z podstawowych wartości UE, a Traktat UE (art. 3 ust. 3) informuje, że UE ma obowiązek chronić i wzmacniać dziedzictwo kulturowe Europy.

PODCASTY I GALERIE