• Świat
  • 30 grudnia, 2019 16:05

7,3 mln zł pomocy charytatywnej Senatu dla Polonii i Polaków za granicą

W 2019 r. Senat przeznaczył kwotę 5 299 880 zł na realizację 24 zadań z zakresu pomocy charytatywnej i socjalnej na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz 2 061 658 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych związanych z działaniami pomocowymi. Stanowi to łącznie 7,09% kwoty przeznaczonej przez Prezydium Senatu na pomoc dla rodaków za granicą. Środki te zostały skierowane do środowisk w 16 krajach.

senat.gov.pl
7,3 mln zł pomocy charytatywnej Senatu dla Polonii i Polaków za granicą

Fot. Roman Niedźwiecki

Odbiorcami pomocy charytatywnej są organizacje społeczne i kościelne, szkoły i przedszkola, parafie, kapelani, zgromadzenia, domy dziecka i świetlice środowiskowe, hospicja i domy opieki dla starszych. Senat przyjął zasadę szczególnej powinności wobec rodaków na Wschodzie, potomków tych, którzy pozostali w granicach dawnej Rzeczypospolitej, oraz tych osiedlonych jako ofiary deportacji na terenach państw dawnego Związku Radzieckiego.

W 2019 r. środki z dotacji przeznaczone zostały na zapewnienie oraz poprawę infrastruktury, dofinansowanie kosztów leczenia i badań, zakupu leków, środków opatrunkowych i akcesoriów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, produktów żywnościowych, a także na stypendia socjalne, a w szczególnych przypadkach – na jednorazowe zapomogi losowe.

Niektóre ze wspieranych placówek, a są to m.in. Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie i Dom Dziecka w Solecznikach na Litwie, Dziecięce Hospicjum Domowe we Lwowie, Rodzinny Dom Dziecka przy Klasztorze Księży Pallotynów w Biłohirju, Dom Miłosierdzia Księży Marianów w Gródku Podolskim i Dom Miłosierdzia w Smotryczu przy Zgromadzeniu Pasjonistów na Ukrainie – prowadzą działalność o charakterze stałym, stąd też pomoc opiera się na dofinansowaniu części kosztów utrzymania budynków i funkcjonowania hospicjów (opłat eksploatacyjnych, wynagrodzeń pracowników, zakwaterowania i wyżywienia pacjentów) oraz ich doposażenia.

Odrębną częścią pomocy charytatywnej i socjalnej jest program stypendiów socjalnych realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W 2019 r. w ramach tego zadania wyasygnowano środki na 56 stypendiów socjalnych dla uczniów i studentów polskiego pochodzenia uczących się lub studiujących w Polsce i w krajach zamieszkania. Istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu przez komisję stypendialną decyzji o przyznaniu stypendium jest aktywność i zaangażowanie w życie środowiska (w tym działalność w organizacjach polonijnych). Wniosek stypendialny musi uzyskać poparcie organizacji działającej w kraju zamieszkania osoby ubiegającej się o stypendium.

Szczególnym rodzajem pomocy są działania adresowane do dzieci polskiego pochodzenia z sierocińców i ubogich rodzin na Litwie. Zadanie to jest realizowane niestrudzenie od ponad 25 lat przez Fundację Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom” oraz grupę skupionych wokół niej wolontariuszy – polskich rodzin z Pomorza i Kaszub, które zapraszają do siebie dzieci trzy razy w roku (na Wielkanoc, miesiące wakacyjne i Boże Narodzenie). W trakcie pobytu w Polsce dzieci otrzymują też pomoc rzeczową (w postaci odzieży i obuwia oraz pomocy szkolnych), a w razie potrzeby – także medyczną.

Akcja pod hasłem „Świąteczna Paczka” jest skierowana głównie do dzieci i realizowana przede wszystkim w okresie Bożego Narodzenia. Jest to kampania o znaczeniu szczególnym, gdyż w znaczącej mierze opiera się na zaangażowaniu polskiego społeczeństwa, darczyńców, którzy za pośrednictwem wolontariuszy, polskich organizacji pozarządowych i harcerskich, uczestniczą licznie w zbiórkach i dostarczaniu pomocy do środowisk polskich za granicą. Polskie organizacje, opierając się na doświadczeniach wieloletniej współpracy ze środowiskami polskimi na Wschodzie, kierują akcją pomocy pod kątem potrzeb beneficjentów. Wizyty wolontariuszy w szkołach, przedszkolach, organizacjach, salkach katechetycznych, wspólne wieczory kolęd są nie tylko okazją do nawiązania kontaktów oraz przeżycia radości z tych spotkań, są także, a może przede wszystkim gestem pamięci i troski o rodaków, wyrazem żywej więzi. W bieżącym roku Prezydium Senatu powierzyło realizację takich działań wielu podmiotom krajowym, w tym Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Stowarzyszeniu Przeszłość–Przyszłości, Fundacji Wileńszczyzna i Fundacji Oświata Polska za Granicą.

PODCASTY I GALERIE