34 maturzystów w Polsce będzie zdawało język litewski

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w piątek do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

PAP
34 maturzystów w Polsce będzie zdawało język litewski

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Piątek jest też ostatnim dniem tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (obligatoryjnych na poziomie podstawowym) oraz jednego przedmiotu z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego – 203 osoby. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego – 76 osób; litewski mają zdawać 34 osoby.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chcą zdawać 22 osoby, ukraiński – 14, litewski – 22 osoby.

Języki kaszubski i łemkowski są na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych do wyboru. Według CKE, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego zadeklarowało 21 osób, a z łemkowskiego – dwie osoby.

W piątek przeprowadzone zostaną też pisemne egzaminy z różnych przedmiotów – matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią – w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te trwać będą po 80 minut. Rozpoczynać się będą o różnych godzinach. Pierwszy z nich – egzamin z matematyki – ma zacząć się o godzinie 9.00. Kolejny – z historii – rozpocznie się o godz. 10.35. Następne zaczynać się będą mniej więcej co półtorej godziny. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów – z fizyki z astronomią – zaplanowano na godz. 16.55.

Sesja egzaminów pisemnych kończy się 22 maja, ustnych – do 29 maja.

Ci abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, egzaminy poprawkowe ustne odbędą się w dniach 24-28 sierpnia.

PODCASTY I GALERIE